Home > Livno > Zapošljava se Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove u Livnu

Zapošljava se Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove u Livnu

Na temelju članka 34. a u vezi sa člankom 44. stavak 5. i na temelju članka 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Županijskog javnog pravobraniteljstva Livno, objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Županijskom javnom pravobraniteljstvu Livno

03/793
– Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove obavlja složene poslove i to: Prati i proučava sudsku praksu po pitanjima koja su od interesa za jedinstvenu primjenu zakona; prati zakonske i podzakonske propise, kao i druge promjene u području pravobraniteljstva,
te izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale, te za to prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje adekvatne podatke i materijale; rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja o tim činjenicama; vrši stručnu sustavnu obradu materijala potrebnih za rad pravobraniteljstva, te izradu raščlambenih, informativnih i drugih
materijala (tipskih izvješća, redovita i periodična izvješća); obavlja administrativne poslove u svezi sa javnim nabavkama za potrebe pravobraniteljstva; pomaže Pravobranitelju i Zamjeniku na svim
poslovima; obavlja i druge poslove po nalogu Pravobranitelja i Zamjenika Pravobranitelja.

http://bih.boljiposao.com/oglasi/strucni-suradnik-za-pravne-opce-i-administrativne-poslove/62472/