Home > Livno > Za sufinanciranje kamata na obrtničke kredite planirano 200.000 KM

Za sufinanciranje kamata na obrtničke kredite planirano 200.000 KM

Na sjednici Gradskoga vijeća Livno razmatralo se 12 točaka dnevnoga reda. Nije bilo nikakvih dopuna za predloženi dnevni red, jedino je treća točka – prijedlog odluke o određivanju naziva ulica, povučena s napomenom da se vodi kao da je bila u nacrtu, a da su radna tijela i predstavnici političkih stranaka na zasebnom sastanku dogovore sve detalje. Piše Večernji list BiH.


Prihvaćene su izmjene odluke o građevinskom zemljištu te u nastavku usvojen plan raspodjele novčanih sredstava za sport i sportsku infrastrukturu za 2019. u iznosu od 230.000 konvertibilnih maraka.

Gradsko vijeće Livno razmatralo je i usvojilo nacrt odluke o sufinanciranju kamata na obrtničke kredite.

Njome se potiče malo gospodarstvo, a pravni temelj joj je, između ostaloga, i integrirana strategija razvoja Livna od 2014. do 2023. godine.

Za tu je namjenu u 2019. godini planirano 200.000 maraka. Visina svakoga pojedinačnog kredita iznosi maksimalno 50.000 maraka premda je u raspravi bilo prijedloga da taj iznos bude 70.000 ili bez limita s rokom otplate do maksimalno pet godina.

Očuvanje radnih mjesta

Grad Livno obvezuje se sufinancirati kamate na kredite u cijelom roku otplate u iznosu od jedne polovine te kamate, a do maksimalno 3,5 posto.

Pravo na sufinanciranje kamata imaju poduzetnici i obrtnici koji su s prijavljenim sjedištem na području Grada Livna, da imaju najmanje jednoga zaposlenog na neodređeno vrijeme, da su podmirene sve obveze prema Gradu i druge porezne obveze s danom podnošenja zahtjeva te da korisnici kredita ulažu na području Grada Livna u cilju izgradnje gospodarskoga objekta, odnosno njegova proširenja, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta.

Bez veće rasprave usvojena su izvješća o radu radnih tijela Gradskoga vijeća Livno za proteklu, 2018. godinu te je imenovano povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednoga zemljišta u zakup.