Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate. Sredstva u iznosu od 350.000,00 KM za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Svrha Programa je doprinjeti ostvarenju prioritetnog i strateškog cilja definiranih Strategijom razvoja HBŽ za razdoblje 2016.-2020. godina. Prioritetni cilj čijem ostvarenju doprinosi ovaj Program definiran je kao jačanje sektora malih i srednjih poduzeća kroz veći stupanj tehnoloških inovacija uz optimalno korištenje postojećih resursa. Cilj je osnažiti poduzetnike i omogućiti im dodatni razvoj kroz nove investicije u poduzetničke projekte. Kreditni potencijal iznosi 10.000.000,00 KM (deset milijuna konvertibilnih maraka) koje osiguravaju banke. Korisnici kreditnih sredstava mogu biti poduzetnici registrirani u Hercegbosanskoj županiji, koji imaju sjedište i ulažu na području Hercegbosanske županije. Najniži iznos kreditnih sredstava iznosi 20.000,00 KM, a najviši iznos je 2.000.000,00 KM. Program u konačnici treba doprinijeti poticanju konkurentnosti, zadržavanju ili povećanju zaposlenosti, uvođenju inovacija, rastu izvozno orijentirane proizvodnje, proizvodnji finalnih proizvoda, te ulaganju u turističku infrastrukturu.

Donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu s kriterijima raspodjele. Sredstva za sufinanciranje projekata iz ove Odluke iznose 30.000,00 KM i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu kod Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na poziciji transfer udrugama građana. Sredstva su namijenjena isključivo za ekološke projekte koji imaju cilj edukaciju i aktivnosti u svezi očuvanja i poboljšanja kakvoće zraka, tla, voda, gospodarenja otpadom, zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanja životnog prostora, zaštite prirode i okoliša. Javni poziv raspisat će Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Vlada je jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. U obrazloženju ovog utvrđenog prijedloga Zakona navodi se, među ostalim, kako je jedan od razloga za donošenje Prijedloga navedenih izmjena i dopuna Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije po žurnom postupku i navedena kategorizacija oružja, nadzor nabave oružja kao i samo posjedovanje oružja koja je regulirana Direktivom 2008/51/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od  21. svibnja 2008. godine, kao i izmjenama Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja, kao i obveza MUP-a Hercegbosanske županije proisteklih iz Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedopuštenog posjedovanja, zlouporabe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućim streljivom na Zapadnom Balkanu do 2024. godine.

Vlada je također na sjednici utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije koji će biti proslijeđen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Razlog donošenja, i to po skraćenoj zakonodavnoj proceduri Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije, nalazi se i u činjenici da je neophodno izvršiti usuglašavanje teksta Zakona sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju F BiH, čijem je donošenju prethodilo potpisivanje Sporazuma između Vlade Federacije BiH i Sindikalnih predstavnika policijskih službenika, a vezano za donošenje Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju F BiH i Zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima F BiH. Osim toga, a imajući u vidu da su posljednje izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije izvršene prije 10 godina, postoji potreba za izmjenom određenih zakonskih rješenja u pogledu radno-pravnog statusa policijskih službenika, uvjeta i procedura za upošljavanje policijskih službenika , te za propisivanjem mogućnosti zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih tijela.

Poslije razmatranja Vlada Hercegbosanske županije primila je k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2017./2018. godinu.