Vlada HBŽ: Ponedjeljak neradni dan povodom Dana neovisnosti BiH

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada HBŽ na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak o pokretanju inicijative otkazivanja Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89. iz 1948. godine, Međunarodne organizacije rada. Bosna i Hercegovina  je 1993. godine ratificirala Konvenciju o noćnom radu (žene) broj  89. iz 1948. godine. U svom komentaru Međunarodni komitet eksperata za primjenu konvencija i preporuka iznosi zapažanje da se Konvencija više ne primjenjuje ni u zakonodavstvu ni u praksi u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te pozivajući se na stav 93. Općeg pregleda o noćnom radu žena u industriji, potaknuo vlade koje su se opredijelile da više ne primjenjuju Konvenciju broj 89., a imajući u vidu jednakost spolova i nediskriminaciju u zapošljavanju, da poduzmu konkretne mjere u skladu sa ustavnim procedurama Međunarodne organizacije rada kako bi se formalno prekinule obveze koje proizlaze iz ove Konvencije. U zahtjevu Međunarodnog komiteta eksperata, usvojenom na 103. sjednici Međunarodne konferencije rada održane 2014. godine, Komitet je ukazao na izjavu da su vlade Federacije BiH i Republike Srpske suglasne da se Konvencija više ne primjenjuje i da s toga treba poduzeti korake ka njenom otkazivanju, te podsjetio da će ista biti otvorena za otkaz od 27. veljače 2021. godine.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Županijskog Odbora za Razvoj (ŽOR-a) Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 kojim je imenovano 27 članova ŽOR-a Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 na čelu s koordinatoricom Ivanom Mišković i koordinatorima radnih grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i strukturu za upravljanje te koordinatorom za radnu grupu PJI.  Zadaci i uloga članova ŽOR-a u procesu izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.- 2027. godine, među ostalim, su i:

  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu izrade svih faza dokumenta Strategije;
  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu koordiniranja izrade i kandidiranja projekata u Strategiju razvoja HBŽ 2021-2027;
  • Suradnja s nadležnim federalnim i županijskim ministarstvima, ostalim županijama i jedinicama lokalne samouprave u sastavu županije, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
  • Sudjelovanje na  obukama i stručnim predavanjima predviđenim za pripremu i provedbu Strategije razvoja u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade i pripreme strateških dokumenata, razvojnih projekata definiranih u Strategiji i trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju

Stupanjem na snagu ovog Rješenja s važenjem prestaje Rješenje o imenovanju ŽOR-a, doneseno 28. srpnja 2016. godine.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se zadužuju tijela županijske uprave: Stručne službe Vlade Sektor za razvoj, Ured za zakonodavstvo i  Ministarstvo pravosuđa Hercegbosanske županije da sukladno preporukama pripreme podzakonske akte predložene Informacijom o procesu europskih integracija u Hercegbosanskoj županiji za 2019. godinu koji se odnose na uspostavljanje horizontalne koordinacije procesa europskih integracija u tijelima uprave Hercegbosanske županije a odnosi se na cjelokupan proces pridruživanja uključujući i programiranje pretpristupne pomoći (IPA  instrument) te Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o Uredu za zakonodavstvo HBŽ i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa kojim se Tomislav Pašalić imenuje članom školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa iz reda osnivača.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za korištenje naziva Hercegbosanska županija. Tom Odlukom Vlada HBŽ daje suglasnost Sindikatu državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije za korištenje naziva „Hercegbosanska županija“ u nazivu Sindikata, a na Zahtjev predsjednika Skupštine Sindikata od 11. veljače 2020. godine.

Vlada HBŽ je donijela Odluku o neradnom danu u povodu Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Naime Dan neovisnosti BiH je u nedjelju 1. ožujka i prema Zakonu neradni dan se prenosi na ponedjeljak 2. ožujka.

Priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ.