Home > Županija > Utvrđen Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Utvrđen Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Prema Nacrtu Proračun Hercegbosanske županije za 2020. godinu kojega je danas na sjednici utvrdila Vlada Hercegbosanske županije iznosi 76.319.535,00 KM.

U Obrazloženju Nacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu se, među ostalim, navodi da korisnici koji nisu u predviđenom roku dostavili svoje zahtjeve za Proračun za 2020. godinu, u Proračunu za 2019. godinu tih korisnika na pozicijama tekućih, kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka je planirano cca. 12.000.000,00 KM, tako da bi, ukupno s ovim, proračun iznosio preko 88.000.000,00 KM, ne povećavajući ove rashode u odnosu na 2019.godinu ( okvirni prijedlog razine (proračunska sredstva) 77.903.030,00 KM).

Utvrđeni Nacrt Proračuna za slijedeću godinu kao i utvrđeni Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu bit će upućeni u Skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu i donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Odluke će biti upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, a donijela je i Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Sporazumi iz ovih odluka važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i za djelatnost srednjeg obrazovanja, a ne dulje od 15. ožujka 2020. godine.

Vladi je podnesena i Informacija sa sastanka Mirovnog vijeća predstavnika Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije i predstavnika pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije.