Home > Livno > Usvojen Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona 10 i Zakon o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije

Usvojen Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona 10 i Zakon o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije

Na jučer održanoj  XVI. sjednici, Skupština Hercegbosanske županije usvojila je Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona 10 i Zakon o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije.

Ovaj zakon donesen je temeljem Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti F BiH kao i Zakona o državnim službenicima i namještenicima Hercegbosanske županije te na osnovu ukazane potrebe definiranja oblasti plaća i naknada kod svih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na jedinstven i jednak način, osim kod ovlaštenih službenih osoba MUP-a kojima su ta prava uređena posebnim zakonom.

Usvojenim zakonima povećane su plaće svim korisnicima Proračuna HBŽ, (topli obrok i troškovi prijevoza uvećani su ranije),  te su  ujednačeni koeficijenti uposlenika u školstvu.