Home > BiH > U tijeku dva javna poziva Federalnog ministarstva okoliša i turizma

U tijeku dva javna poziva Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je dva javna poziva: Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu i Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu

Predmet prvog Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu, u ukupnom iznosu 2.000.000,00 KM, a raspodijeliti će se kroz tri programa: Sufinanciranje izgradnje infrastrukture za poboljšanje turističke ponude i specifičnosti razvoja turističkih destinacija, podrške projektima u funkciji razvoja održivog turizma na destinacijama od šireg prirodnog i kulturno-povijesnog značaja za Federaciju BiH – radovi na rekonstrukciji, sanaciji i unapređenju objekata i lokaliteta, te izrade projektne dokumentacije za navedene aktivnosti, kao i  podrška projektima za nabavu sredstava za rad u svrhu promocije specifičnih oblika turizma. Rok za podnošenje prijava je 29. svibnja 2024. godine, a sve potrebne informacije dostupne su na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma OVDJE.Predmet drugog Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ,,Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH” za 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM. Sredstva će biti raspodijeljena kroz pet programa: Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju međunarodni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije, podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju značaj za domaći/lokalni turizam (konferencije, sajmovi, turističko – gastronomske i druge manifestacije), podrška konkurentnosti turističke i ugostiteljske djelatnosti kroz sufinanciranje specifičnog turizma – ruralnog i autohtonih ugostiteljskih djelatnosti u gradovima i u selima kroz edukaciju, izradu projektne dokumentacije, tekuće održavanje, prilagođavanje objekta ekološki prihvatljivijim standardima, troškove usluga tekućeg održavanja objekta, nabavku i plasiranje autohtone ponude pića i hrane, sufinanciranje promotivnog materijala iz područja turizma kroz brandiranje pojedinih mjesta, događaja (kampanje) i proizvoda u svrhu jačanja turističke ponude, u kojem je moguće uključiti i blogere, influencere, i  video promociju i brandiranje turizma F Bosne i Hercegovine

Rok za podnošenje prijava na ovaj poziv je 29. svibnja 20204. godine, a sve informacije dostupne su na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma OVDJE.

Vladahbz