Srednja škola „Kupres“ raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole „Kupres“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

Srednja škola „Kupres“

K U P R E S

Broj: 02-38-795/19

Kupres, 5. studeni 2019. godine

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članaka 64. i 65. Zakona o srednjem školstvu Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj 12/04 i 12/08), članka 41. Statuta Srednje škole“ Kupres“ i Odluke Školskog odbora broj: 02-34-797/19, od 4. studenog 2019. godine, Školski odbor Srednje škole „Kupres“ u Kupresu raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole „Kupres“

I. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata na poziciju ravnatelja Srednje škole „Kupres“u Kupresu

II. Opći uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja Srednje škole „Kupres“ su:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja,

– da se na njega ne odnosi članak IX, stavak 1 Ustava Bosne i Hercegovine,

– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članaka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i

– da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02).

III. Posebni uvjeti za imenovanje ravnatelja srednje škole su:

– završena visoka stručna sprema,

– najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili drugim poslovima usko vezanim

za djelatnost obrazovanja i

– položen stručni ispit za rad u nastavi.

IV. Prijava treba sadržavati:

– kraći životopis, adresu i kontakt telefon

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili preslika CIPS-ove osobne iskaznice

– ovjerenu presliku diplome

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu kopiju)

– dokaz o radnom iskustvu (original ili ovjerenu kopiju)

– ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX, stavak 1 Ustava BiH)

– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja natječaja

– ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članak 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH

– ovjerenu izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa

V. Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku. O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani prema kontakt telefonu navedenom u prijavi.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama FederacijeBiH», putem Radio Kupresa i na oglasnoj ploči Škole i web stranici Škole.

Prijavu s traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

ulica Splitska broj 4, 80320 Kupres

uz naznaku «Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja– ne otvaraj».

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor

Srednje škole „Kupres“