Home > Županija > Srednja škola Kupres raspisala natječaj za nastavnika ekonomske skupine predmeta

Srednja škola Kupres raspisala natječaj za nastavnika ekonomske skupine predmeta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BODNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA „KUPRES“

K U P R E S

Ur. Broj: 02-38-788/19

Kupres:4. studeni 2019. godine

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine HBŽ“,broj: 12/04 i 12/08) auz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, broj: 06-01-34-1711/19, od 30. listopada 2019. godine, na prijedlog ravnateljice Školski odbor Srednje škole „Kupres“u Kupresu raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor kandidata na radno mjesto

1. Nastavnik ekonomske skupine predmeta, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, 11 sati tjednodo kraja nastavne 2019./2020. godine.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju imati odgovarajuću stručnu spremu:

VSS- diplomirani ekonomista sa položenom psihološko pedagoškom skupinom predmeta.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornikom ili ovjerenom preslikom:

– prijave na natječaj,

– životopisa,

– rodnog lista,

– uvjerenja o državljanstvu,

– diplome o potrebnoj stručnoj spremi,

– uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenja o radnom iskustvu u struci (radni staž, volonterski rad, rad po u govoru o djelu),

– potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje i

– pozitivne preporuke prethodnog poslodavca.

Ukoliko se ne jave kandidati sa položenim stručnim ispitom uzet će se u obzir i vježbenici.

Izabrani kandidat prilaže liječničko uvjerenje o općoj i radnoj sposobnosti za obavljanje određenog posla najdulje 8 dana nakon obavijesti o prijemu na posao.

Prijavu s kraćim životopisom i traženim dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom “za natječaj”, na adresu:Srednja škola „Kupres“, Splitska 4. 80320 Kupres.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Radio Kupresa , na www ss.kupres.ba,na oglasnoj ploči Škole i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor škole

Srednje škole „Kupres“