Sol za održavanje cesta u FBiH ne skladišti se propisno

Sol na cestama Federacije BiH ne skladišti se propisno, utvrdila je revizija Javnog poduzeća Ceste FBiH Sarajevo. Zalihe sirovina i materijala iskazane su u iznosu od 585.702 KM i odnose se na zalihe soli na punktovima.

Sektor održavanja, zaštite cesta i sigurnosti prometa Sektoru ekonomsko-financijskih poslova dostavlja mjesečne izvještaje o utrošku soli po izvođačima radova redovitog održavanja, na osnovu kog se u poslovnim knjigama evidentira utrošak soli na teret troškova.

Popis soli izvršen je dva puta tijekom 2019. godine (30. lipnja i 31. prosinca 2019. godine). Prema potpisanim ugovorima, navode revizori, izvođači radova dužni su skladištiti i zaštititi posipni materijal od vanjskih utjecaja na punktovima zimske službe.

Nastanak oštećenja

”Prilikom obavljanja redovnog godišnjeg popisa, kod šest izvođača radova redovitog i zimskog održavanja cesta, na ukupno 21 punktu, konstatirano je da sol nije uskladištena na pravi način”, stoji u izvješću revizora.

Naime, na većini punktova sol je izmiješana tako da je otežano utvrđivanje vrste i količine, nije uredno razdvojena, složena i obilježena. Također, na nekim punktovima skladišta nisu adekvatna za skladištenje soli, tako da je neupotrebljiva uslijed oštećenja. Zbog toga su revizori Cestama FBiH izdali preporuku da se treba pojačati nadzor nad korištenjem i evidentiranjem utroška soli, kao i nad načinom skladištenja kod izvođača radova redovitog održavanja u skladu sa potpisanim ugovorima, a u slučaju neusuglašenosti poduzeti adekvatne mjere.

Kod otvorenog postupka javne nabavke redovnog održavanja magistralnih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018. – 2022. godine obim i vrijednost planiranih radova i usluga procijenjena je na osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja, uzimajući u obzir i ažurirane podatke o dužinama pojedinih dionica magistralnih cesta.

Produženje ugovora

Zbog isticanja važećeg okvirnog sporazuma u rujnu 2018. godine, navode revizori, pripremljena je nova tenderska dokumentacija za ugovaranje radova redovitog održavanja za četverogodišnje razdoblje, a sam postupak je pokrenut 6. srpnja 2018. godine.

Uložena je žalba na uvjet iz tenderske dokumentacije, što je navelo Ured za razmatranje žalbi da poništi postupak. Tijekom žalbenog postupka Društvo je sklopilo ugovore sa postojećim dobavljačima na osnovu okvirnih sporazuma iz 2014. godine, za razdoblje od 1. rujna 2018. do 30. lipnja 2019. godine, odnosno do okončanja postupka nabave.

Potpisani su aneksi ugovora kojima su se mijenjale pojedine odredbe ugovora, između ostalog da je dio ugovora i predračun za nabavu dodatne količine soli za posipanje cesta. Ugovori su sklopljeni na osnovu Zaključka Vlade FBiH (broj 972/2018) od 24. srpnja 2018. godine. Navedeno, tvrde, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.

Tko nabavlja?

”Na ovakav način zaključeni ugovori i aneksi ugovora nisu zaključeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Društvo nije pravovremeno provodilo postupke javnih nabavi, što je dovelo do zaključivanja ugovora o dodatnim radovima bez provođenja postupka javne nabave, kao i mijenjanja postojeće odredbe ugovora zaključenim aneksima, u dijelu nabave soli za posipanje puteva od dobavljača radova”, stoji u izvještaju.

U Okvirnom sporazumu 2014./18. godine, na osnovu kojeg su zaključeni novi ugovori, u članu 42. navodeći se da će se nabavka posipnog materijala regulirati godišnjim ugovorom o redovitom održavanju soli, a u članu 10. godišnjih ugovora stoji sol NaCI i CaCl2 za sprečavanje poledice na cestama nabavlja Naručilac, a sve ostale materijale za redovito i zimsko održavanje cesta izvođač radova po cijenama iz Ugovora. Društvo je i u prethodnim godinama imalo isti problem prilikom izvođenja postupka, radi ulaganja žalbi, stoji u revizorskom izvještaju.

Bljesak.info