ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME”, d.o.o Kupres objavilo je natječaj za prijem u radni odnos 2 radnika i 2 vježbenika

Broj: 01/1-756/22

Datum: 22. ožujka 2022.

Temeljem članka 7d. Statuta ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES, članka 20a. stavka (2) Zakona o radu („Službene novine FBIH, broj: 26/16 i 89/18), članka 5. Pravilnika o radu ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES (broj: NO-958/2020. od 20. ožujka 2020. godina) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01/1-224/22 od 17. ožujka 2022. godine raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES , skraćeni naziv ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES, sa sjedištem u ulici Splitska b.b. (u daljnjem tekstu: Društvo) raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos i to:

NA NEODREĐENO VRIJEME, za radno mjesto:

 

1. Stručni suradnik za internu kontrolu gospodarenja šuma (2 izvršitelja) u Direkciji Društva, u Službi za internu kontrolu

UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

II

Opći uvjeti za zaključenje Ugovora o radu za radna mjesta iz točke I su da je osoba koja se prijavljuje na Natječaj:

navršila 18 godina života;
da je državljanin BiH,
da im zdravstveno stanje psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje se prijavljuju,
Da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
III

Uvjeti za radno mjesto iz točke I ovog Natječaja koji moraju biti ispunjeni, taksativno su navedeni kako slijedi:

1. Radno mjesto: Stručni suradnik za internu kontrolu gospodarenja šuma (2 izvršitelja);

Lokacija radnog mjesta: Direkcija Društva, Služba za internu kontrolu;

Potrebna kvalifikacija: Master/VII/1. VSS; Bachelor/VI. (300, 240 ili 180 ECTS) šumarski smjer, drvoprerađivački smjer;

Potrebno radno iskustvo: Master/VII/1. VSS (300 ECTS)- 1 godina, Bachelor/VI (240 ili 180 ECTS)- 3 godine

Posebni uvjeti: Ne.

KRATAK OPIS POSLOVA

 

1. Radno mjesto: Stručni suradnik za internu kontrolu gospodarenja šuma -(točka III-1 oglasa) Direkcija Društva, u Službi za internu kontrolu

Stručni suradnik za internu kontrolu gospodarenja šuma obavlja sljedeće poslove:

– kontrolira međusobnu usklađenost šumsko-gospodarskih osnova, izvedbenih projekata, programa i planova,

– kontrolira provedbu programa razvoja šumsko-gospodarske osnove područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama, lovno-gospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja šumama,

– kontrolira obavljanje svih poslova u jednostavnoj i proširenoj biološkoj reprodukciji, šumskom sjemenarstvu i rasadničkoj proizvodnji, ekologiji, iskorištavanju šuma, prodaji drvnih sortimenata, šumskom građevinarstvu i transportu uz obveznu kontrolu količine, kakvoće i cijene izvedenih radova,

– kontrolira vođenje obveznih evidencija i drugih poslovnih knjiga kada je to potrebno radi kontrole primjene zakonskih propisa i mjera koje se odnose na šume i

– i druge poslove koje po prirodi zvanja i radnog iskustva može obavljati, a koje naredi neposredni rukovoditelj.

IV

Probni rad za radno mjesto iz točke I ovog Oglasa, nije predviđen.

V

Kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC koji se može preuzeti sa web stranice Društva (www.hbsume.ba) i na protokolu u mjestu sjedišta Društva;
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju);
Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju);
Potvrdu o prebivalištu –CIPS (original ili ovjerena kopija);
Diploma/Svjedodžba o stečenom zanimanju odnosno stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje (original ili ovjerenu kopiju), a za diplome/svjedodžbe stečene izvan obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine nakon 6.travnja 1992.godine i rješenje o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe od nadležnog Ministarstva;
Dokaz o radnom iskustvu sa navedenim vremenskim periodima i radnim mjestima,
odnosno Potvrda/Uvjerenje prethodnog poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi sa stručnom spremom koja se traži i točno navedenim periodima i radnim mjestima (original ili ovjerena kopija);

Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ista ne može biti starija od 3 mjeseca od dana izdavanja do dana prijavljivanja na Natječaj.

Uvjerenje o uplaćenim doprinosima se neće smatrati kao dokaz za traženo radno iskustvo.

 

VI

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta, za svako radno mjesto dužan je podnijeti posebnu prijavu sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje, s tim da je dovoljno da originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uvjeta priloži uz jednu prijavu, a uz ostale prijave dovoljne su priložene kopije, ukoliko su uvjeti isti.

VII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

VIII

Samo izabrani kandidati bit će u obvezi u određenom roku dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

IX

Urednom prijavom na Natječaj smatra se uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, zatim potpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta naznačeni u javnom natječaju, a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom natječaju za prijem u radni odnos.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, bit će odbačene zaključkom.

X

Prijava na Natječaj koja nije potpisana i izvršena na prijavnom obrascu, te prijava koja je neuredno ispunjena (nisu popunjeni svi podaci iz prijavnog obrasca) odbacuje se kao nepotpuna zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, a kandidat se eliminira iz dalje procedure.

XI

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

XII

Natječaj za prijem vježbenika na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list“ i na web stranici Društva. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je osam dana od dana njegove objave u Dnevnom listu, s tim da se u rok za podnošenje prijava ne računa dan objavljivanja javnog natječaja, već se rok računa sljedećeg dana od dana njegove posljednje objave.

XIII

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu na koju se kandidat prijavljuje:

ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, 80320 Kupres, Splitska bb sa naznakom „Prijava na Natječaj za radno mjesto-(navesti radno mjesto za koje se prijavljuje)“ -Ne otvarati“.

D I R E K T O R

Mario Mašić, dipl. iur.

www.tomislavnew.com/Hercegbosanske šume