Savez općina i gradova: Svim gradovima sa razine FBiH po 375 000 maraka

Načelnici i gradonačelnici u FBiH okupljeni u Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH), održali su u ponedjeljak, 11.5.2020. godine, treću izvanrednu online sjednicu Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH. Na sjednici su diskutirali o načinu raspodjele tekućih transfera u iznosu od 30 milijuna KM, koji su rebalansom federalnog proračuna osigurani za raspodjelu općinama i gradovima u FBiH.

S obzirom da je Vlada FBiH prethodno poništila odluku o raspodjeli transfernih sredstava nižim razinama vlasti, na prošloj sjednici Predsjedništva SOGFBiH, održanoj 15.4., načelnici i gradonačelnici su zauzeli jasan stav da se financijska sredstva, koja su u proračunu Federacije BiH bila planirana za lokalne zajednice, moraju vratiti u federalni proračun kao pomoć proračunima općina i gradova. Prepoznavši značajnu ulogu općina i gradova u suočavanju s trenutačnom situacijom i izazovima stanja nesreće izazvane pandemijom virusa COVID – 19, Vlada FBiH je uvažila ovaj zahtjev Predsjedništva SOGFBiH i amandmanom na rebalans proračuna FBiH, koji je usvojen na oba doma Parlamenta FBIH, osigurala tekuće transfere u iznosu od 30 milijuna KM za raspodjelu općinama i gradovima u FBiH.

Predsjedništvo SOGFBiH predlaže da se Odlukom Vlade Federacije BiH o raspodjeli sredstava od tekućih transfera, sukladno principima humanosti i solidarnosti u trenutačnoj situaciji, ovaj iznos od 30.000.000 KM tekućih transfera namijenjen općinama i gradovima iz federalnog proračuna ravnopravno i jednako rasporedi na svih 80 jedinica lokalne samouprave u FBiH, tako da svaka općina i grad dobije jednak iznos transfernih sredstava – 375.000 KM. Ovakav jednak način raspodjele transfernih sredstava općinama i gradovima odražavao bi jednakopravan tretman svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Predsjedništvo SOGFBiH pri tomu naglašava da bi se općinskim i gradskim vlastima trebalo osigurati da samostalno i slobodno raspolažu dodijeljenim sredstvima, kako ne bi došlo do financijske ugroženosti općina i gradova u FBiH.