Sanirat će se deponije guma na Kruzima

U suradnji sa udrugom “Borova glava” (nositelj projekta) tokom 2018. godine pristupilo se izradi projekta sanacije deponije na Krug planini.

Svrha poduzimanja zahvata sanacije odlagališta starih guma je zaštita sveukupnog okoliša od štetnih utjecaja odloženog otpada koji je na predmetnoj lokaciji nekontrolirano aktivno odlagan posljednjih 15-tak godina. Od svih oblika utjecaja na okoliš primarnim se mogu smatrati utjecaj na kvalitetu vode rijeke Bistrice i zraka, a samim time i na kvalitetu življenja okolnog stanovništva, obzirom da je i centar općine samo 4 kilometra udaljen. U sadašnjem obliku i načinu postupanja, odnosno zbrinjavanja otpada,predmetno odlagalište ne zadovoljava uvjete za sanitarno zbrinjavanje otpada propisane regulativom Europske Unije.

Potreba za sanacijom jasno je prepoznatljiva s naglaskom na nužnost provedbe sanacije neuređenog odlagališta otpada.

Nakon završetka sanacije i zatvaranja odlagališta doći će do znatnog smanjenja negativnih utjecaja što ih je odlagalište otpada imalo dugi niz godina na okoliš:

* Znatno smanjenje rizika od zagađenja podzemnih voda, okolnog tla i zraka,

* Uravnoteženje i prirodniji sastav flore i faune područja.

Tehnologija rada na sanaciji uvjetovana je daljnjim odlaganjem otpada na drugu lokaciju, odnosno prihvatom otpada, te je stoga na temelju svih provedenih analiza predviđeno da se odabrano tehničko-tehnološko rješenje generalno sastoji od sljedećih aktivnosti:

* Akumulacija otpada (guma) na područje glavne deponije, Uređenje prilaznih putova, utovar otpada i prijevoz do međustovarišta

* Detaljna kategorizacija guma, te prijevoz otpadnog materijala (guma) sa međustovarišta od strane ovlaštenog lica

* Deratizacija i dezinfekcija područja, postavljanje ograde i videonadzora

Realizacija projekta planirana je tokom 2019.te godine.

Navode iz Šumarije. Livno Online