Rodiljama u HBŽ-u naknada se povećava sa 100 na 300 KM

Hercegbosanska županija pravno će urediti i regulirati novčanu potporu rodiljama koje nisu u radnom odnosu. Na svojoj posljednjoj sjednici održanoj prošli tjedan Vlada HBŽ-a utvrdila je prijedlog odluke o pravu na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji i u obliku nacrta uputila ga županijskoj Skupštini u daljnju proceduru. U odluci, koja je zasad u formi nacrta, pobliže se uređuje sljedeće: pravo na novčanu pomoć i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta nezaposlenoj rodilji, trajanje prava i visina pomoći, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava na pomoć, zahtjev za doznačavanje sredstava za isplatu pomoći i nadzor nad provođenjem odluke, prenosi Večernji list.

Od rođenja djeteta

Prema toj odluci, majke rodilje koje nisu zaposlene dobivat će novčanu pomoć u visini od 55 posto najniže plaće u FBiH. To će trenutačno iznositi oko 300 KM. Kako se i ako se najniža plaća bude povećavala, tako će se pomoć nezaposlenim rodiljama povećavati. Pravo na novčanu pomoć priznat će se od rođenja djeteta i trajati dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Osim toga, isplaćivat će se i jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 300 KM.

Pravo na jednogodišnju mjesečnu novčanu pomoć i jednokratnu pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje nezaposlena rodilja s prebivalištem na području HBŽ-a ako ispunjava sljedeća tri uvjeta: da ima državljanstvo BiH, da ima neprekidno prebivalište na području HBŽ-a u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava, da je nezaposlena osoba ili je u radnom odnosu manje od mjesec dana od dana početka korištenja rodiljskog dopusta. Nezaposlena rodilja koja ne ispunjava prva dva navedena uvjeta pravo na naknade iz te odluke može ostvariti ako te uvjete ispunjava otac djeteta. Otac djeteta može ostvariti pravo na pomoć ako ispunjava navedena prva dva uvjeta, bez obzira na zaposlenost oca, samo u sljedećim slučajevima: smrti majke djeteta ili ako majka napusti dijete. Pravo na pomoć može ostvariti i skrbnik djeteta ako ispunjava naprijed navedena dva uvjeta, bez obzira na zaposlenost skrbnika, u sljedećim slučajevima: smrti majke i oca ili ako majka i otac napuste dijete.

– Ovo je nova odluka koju donosimo na temelju novog federalnog Zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, koji je stupio na snagu u listopadu prošle godine. Prema našoj staroj odluci, novčana pomoć nezaposlenim rodiljama iznosila je 100 KM mjesečno, a naknada za opremu novorođenčadi 300 KM. Sada će novčana pomoć nezaposlenim rodiljama iznositi oko 300 KM, preciznije 55% od najniže plaće u FBiH, a naknada za opremu novorođenčadi ostala je ista. Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom podnose se općinskim centrima za socijalnu skrb, centri donose odluke u prvom stupnju i dostavljaju ih nama, Ministarstvu, te na temelju tih odluka isplaćujemo sredstva izravno na tekući račun rodilja – objasnila nam je Vesna Ivković, stručna suradnica za socijalnu skrb u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a.

Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji prestaje u pet mogućih slučajeva: zasnivanjem radnog odnosa, na osobni zahtjev rodilje, prestankom ili oduzimanjem roditeljske skrbi i smještajem djeteta u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi.

Proračunski rashod
Novčana sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu HBŽ-a za 2023. godinu. U proračunskim rashodima stoji da je za rodilje, zaposlene i nezaposlene, osigurano 2,300.000 KM. Prijedlog odluke ide na Skupštinu HBŽ-a.

Večernji list BIH