Rješenje o imenovanju članova Skupštine TZL

Gradonačelnik Livna, nakon provedenog Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice Grada Livna broj:02-04-866/20 od 16.04.2020.godine, donosi rješenje o konačnom imenovanju Skupštine Turističke zajednice Grada Livna.

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine F BiH“; broj: 34/03 i 65/13) i članka 4. stavka 2. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna („Sl. glasnik Grada Livna“, broj: 3/20), Gradonačelnik, nakon provedenog Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice Grada Livna broj:02-04-866/20 od 16.04.2020.godine, donosi:

RJEŠENJE o konačnom imenovanju Skupštine Turističke zajednice Grada Livna

I

            Imenuje se Skupština Turističke zajednice Grada Livna u sastavu:

  1. Monika Mihaljević, predstavnik osnivača
  2. Nikola Periša, predstavnik osnivača
  3. Ivo Maglica, predstavnik osnivača
  4. Velislav Kovač, predstavnik članova Turističke zajednice iz sektora turizma
  5. Jakov Maganić, predstavnik članova Turističke zajednice iz sektora turizma

II

            Članovi Skupštine Turističke zajednice imenuju se na razdoblje od četiri (4) godine, a predsjednika biraju međusobno na prvom zasjedanju.

III

            Skupština Turističke zajednice obavljat će poslove sukladno važećim propisima i Statutu Turističke zajednice.

IV

            Za obavljanje poslova iz nadležnosti Skupštine Turističke zajednice, članovi Skupštine imaju pravo na naknadu sukladno odredbama Statuta Turističke zajednice.

V

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Livna“.

DOSTAVITI:                                                                         GRADONAČELNIK

– članovima Skupštine 1-5

– Službeni glasnik                                                                     Luka Čelan, dipl.iur.

– materijali gradonačelnika

– oglasna ploča

– omot spisa