Priopćenje Lara natural d.o.o.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 20.07.2022. godine
Društvo „Lara Natural“ d.o.o. preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja, obavještavajući i upoznajući javnost sa najnovijim činjenicama i informacijama povodom nastavka istražnih radnji unutar koncesijskog prostora ima potrebu da priopći,

Dana 23. lipnja 2021.g. Zaključkom Vlade HBŽ-a je koncesionaru Lara Natural d.o.o. privremeno obustavljene sve aktivnosti vezano za hidrogeološka istraživanja podzemne vode i osnovano Radno tijelo sa ciljem pregleda ukupne dokumentaciju koju su nadležna ministarstva i VLada HBŽ-a izdali investitoru.

Nakon sačinjenog izvješća radnog tijela, te održane rasprave na kojoj su bili nazočni članovi radnog tijela, premijer i ministri Vlade HBŽ-a, kao i predstavnici i punomoćnici investitora, dana 24. svibnja 2022.g. zaključen je Aneks 2 Ugovora o koncesiji kojim su se preciznije definirale pojedine odredbe ranijeg Ugovora o koncesiji, a Vlada HBŽ-a je nakon pribavljenih pozitivnih mišljenja nadležnih tijela dala suglasnost na potpisani Aneks 2 Ugovora o koncesiji.

Niti predstavnici radnog tijela, a niti članovi Vlade HBŽ-a, kao niti predstavnici nadležnih tijela koji su dali mišljenje na potpisani Aneks 2 ugovora, nisu našli bilo kakvih nepravilnosti, koje bi mogle biti od utjecaja i dovele u pitanje dokumentaciju koja je izdana investitoru od strane nadležnih ministarstava i Vlade HBŽ-a, a priopćenja koja su objavljivali, dobro poznati opstruivači ovog projekta Ivica Brešić i Mirko Krivić su služila samo u cilju obmanjivanja javnosti i to na najperfidniji i najgori mogući način lažno prikazujući da je radno tijelo i Vlada HBŽ-a utvrdila da je društvo Lara Natural d.o.o. kao koncesionar do koncesije došlo na nezakonit način i da pokušava nezakonito vršiti i istražne radove.

Sva priopćenja koja su do danas objavili, u početku lažno se predstavljajući kao „mještani okolnih sela“, zatim kao predstavnici “MZ Vidoši”, su zapravo njihovo autorsko djelovanje kao što smo odmah i prepoznali i imali su isti cilj, lažno prikazivanje i investicije i investitora, obmanjivanje javnosti i mještana, a sve kako bi onemogućili investitora da na koncesijskom prostoru razvija projekt za kojeg investitor ima sve potrebne dozvole.

Razlozi ovakvih postupaka, iznošenja laži i neistina u cilju obmanjivanja mještana i javnosti su zapravo imale svrhu da prikriju nezakonito trošenje proračunskih sredstava od strane tadašnjeg ministra Ivice Brešića. Bivši ministar Poljoporivrede vodoprivrede i šumarstva u HBŽ-a Ivica Brešić je nezakonito uplatio 45.000,00 KM na račun udruge „Turani“ za izgradnju pumpne stanice Pašinac koje je trebala biti građena upravo u koncesijskom prostoru društva Lara natural d.o.o.. Ne treba ni napominjati da je navedena pumpna stanica građena bez ikakvih dozvola, unutar koncesijskog prostora koncesionara Lara Natural d.o.o., a zatim je kao bivši ministar istoj udruzi isplatio i iznos od 15.000,00 KM za vodovod koji nikad nije izgrađen, a ministarstvo na čelu sa bivšim ministrom Brešićem koje je bilo u obavezi pratiti opravdanost uloženih sredstava, povrat novca nije zatražilo.

Za ove radnje su nadležnom tužiteljstvu prijavljeni Ivica Brešić i predstavnici udruge Turani i trenutno se vrši istraga prikupljanjem dokumentacije koja potvrđuje postojanje prethodnog dogovora i namjeru da se navedeni na nezakonit način domognu proračunskih sredstava, a to se činilo financiranjem projekta bez ikakvih dozvola, bez postojanja ikakvih koncesijskih ugovora, ili suglasnosti konesionara društva Lara natural, a što će uskoro, uvjereni smo, rezultirati podizanjem optužnice.
Prosto je neshvatljivo da pored ovih nespornih činjenica, o kojima je javnost upoznata kroz naša priopćenja dostavljanjem i priloga koji potvrđuju nezakonito trošenje proračunskih sredstava bivšeg ministra Ivice Brešića, uplatama na račun udruge Turani za projekt koji nema nikavih dozvola, niti odbrenja Vlade HBŽ-a, iste te osobe, očito bez ikakvog morala i karaktera i dalje priopćenjima, sada ispred HRS-a, kao navodni legalisti, ponovno lažno ukazuju da je investitor dobio koncesiju i odobrenja za istraživanje na nezakonit način, naravno, kao legalisti, ne spominjući na koji način su kao članovi prošle vlade trošili proračunska sredstva na projekte bez ikakvih dozvola.

Zbog ovakvih osoba, koje u politički zagađenoj sredini kakva je HBŽ-a , gdje je medijski prostor otvoren bez obzira na sadržinu i istinitost teksta koji se objavljuje, investitor prolazi kroz kalvariju i prisiljen je tražiti zaštitu pred mjesno nadležnim sudom u Livnu.

Ovo priopćenje koristimo i da javnost upoznamo i sa sadržinom Odluke Kantonlanog suda u Livnu br. 10 0 U 005504 21 U od 08.07.2022.g. kojom je sud usvojio Tužbu društva Lara Natural i poništio kao nezakonit zaključak Vlade HBŽ-a kojom su privremeno obustavljene aktivnosti provođenja istražnih radnji, tako da investitor više nema nikakovih zapreka da postupi prema zaključenom Aneksu 2 ugovora o koncesiji i izdanim odobrenjima za provođenja istražnih radnji.

Prethodno smo javnost obavijestili da je Kantonalni sud u Livnu odlukom od dana 27.08.2020.g. poništio kao nezakonito rješenje Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede na čelu s tadašnjim ministrom Ivicom Brešićem i rješenje Uprave za inspekcije poslove, a kojim su ranije bile obustavljene istražne aktivnosti investitra.

Navedene odluke Kantonalnog suda u Livnu se dostavljaju u prilogu ovog teksta i potvrđuju nezakonitosti postupaka nadležnih državnih institucija koji su pod stvorenim pritiskom stalnih priopćenja gore imenovanih osoba , bez obzira što su tekstovi bili potpuno lažne tvrdnje, bez ikakvih argumenata, a što smo kroz demante uvijek argumentirano iznosili javnosti.

Ovi postupci koje je investitor bio prisiljen voditi pred nadležnim sudom i dokazivati nezakonitosti u postupanju nadležnih državnih institucija zapravo dokazuju svu kalvariju koju je u konkretnom slučaju morao proći investitor da bi u konačni završio projekt zbog kojeg je i osnovano društvo lara Natural d.o.o. i zašto je Hercegbosanska županija zadnja u Bosni i Hercegovini po pitanju razvoja privrede i općenito investicija u proizvodnji.

Umjesto privlačenja ovakvih investicija, u kojim investitor o svom trošku provodi istražne radnje u cilju ispitivanja mogućnosti eksploatacije, a što bi dovelo da izgradnje tvornice sa cca 30-40 uposlenih osoba, investitora se prisiljava da na sudu dokazuje da je svoje aktivnosti oko istražnih radnji poduzeo poštujući sve akte izdane od nadležnih institucija i prisiljava da zbog ovakvih nezakonitih postupaka, kojim je investitoru načinjena ogromna šteta, istu pred sudom potražuje iz proračunskih sredstava.

Društvo Lara Natural d.o.o. ovo priopćenje koristi da obavijesti javnost da pritiscima, obmanama i lažima neće podleći, da će bez obzira na do sada bezuspješno utrošena značajna sredstva, idućih dana nastaviti svoje aktivnosti obavljajući odobrene istražne radnje u cilju pronalaska mineralne sirovine i realizacije ovog projekta.

inbound2096249373561835855

Priopćenje Lara Natural d.o.o livno

Livno, 20.07.2022.g. Lara Natural d.o.o.
Josip Sužanj