Pokrenuta izrada Strategije razvoja Grada Livna 2021./2027.

Gradonačelnik  Grada Livna, Darko Čondrić, je donio Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Livna za planski period 2021.-2027. godine te Rješenje o uspostavi Razvojnog tima Grada Livna. Odluka i rješenjesu doneseni sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te Uredbi o izradi strateških dokumenata, a u okviru projekta integriranog razvoja ILDP Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH i Vlade Švicarske.

Zadatak Razvojnog tima je izraditi nacrt i prijedlog Strategije razvoja Grada Livna za period 2021.-2027.godine na temelju analize svih razvojnih dokumenata Grada Livna, HBŽ i viših razina, te potreba Grada Livna. Razvojni tim će putem sektorskih i tematskih radnih skupina uključiti predstavnike gospodarstvenika, dijaspore, javnih institucija, obrazovnih, akademske zajednice, mladih, branitelja, udruga, ranjivih skupina, foruma u mjesnim zajednicama itd. Proces izrade Strategije razvoja je javan, transparentan i uključiv, a Strategiju donosi Gradsko Vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Grad Livno, odnosno Gradonačelnik kao nositelj izrade Strategije putem imenovanog Razvojnog tima, će redovno objavljivati informacije javnim priopćenjima i pozivima na web stranici Grada Livna, link Strategija razvitka 2021-2027, kao i informiranjem javnosti putem radio-postaja, web-portala, javnih konzultacija, fokus-grupa, rasprava kao i svih drugih načina prikupljanja konstruktivnih prijedloga, komentara i mišljenja svih koji mogu doprinijeti kvalitetnom procesu izrade Strategije. Odluka i rješenje u prilogu i na linku:  Integrirana strategija razvoja Grada Livno – 2021-2027

Privitci su dostupni na službenoj stranici grada Livna