Općina Tomislavgrad uputila je poziv svim proračunskim korisnicima

Općina Tomislavgrad uputila je poziv svim proračunskim korisnicima.

1. Pozivaju se svi korisnici proračunskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad u 2019. godini, da do 05. 10. 2019. godine dostave analizu cjelokupnog poslovanja za razdoblje 1-6 mjeseci 2019. godine, te analizu programa rada za isti period s posebnim izvješćem o svim prihodima i izdacima, kao i osnove izdataka u 2019. godini.

Osobita pozornost u izvješću treba biti dana prikazu drugih izvora financiranja (Županija, Ministarstvo, donacija, vlastita djelatnost i sl.).

2. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu, da u istom roku dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikaziti sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

3. Temeljem postignutih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz toče 1. i 2. izradit će se: Prijedlog proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu ( Zakona o proračunu F BiH (“Službene novine F BiH”, BR. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se dostavljaju u privitku ovog Poziva, ili se mogu preuzeti u Centru za usluge građanima Općine Tomislavgrad, ili u Službi za proračun i financije Općine Tomislavgrad. Za sve nejasnoće molimo obratite se pomoćniku općinskog načelnika za financije na broj telefona 034-356-405.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih, u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Tomislavgrad za 2020. godinu.