Općina Tomislavgrad proglasila Dan žalosti

Zbog tragične smrti dvoje mladih s područja tomislavgradske općine, općinski načelnik donio je odluku o proglašenju Dana žalosti na području općine Tomislavgrad u ponedjeljak, 14. ožujka.

Oduku prenosimo u cijelosti:

Općinski načelnik općine Tomislavgrad, na temelju članka 49. stavak 2. točka 11. Statuta Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00 i 6/05), dana 13.3.2022. godine d o n o s i

ODLUKU

o proglašenju 14. ožujka 2022. godine Danom žalosti na području općine Tomislavgrad

I

(Proglašenje Dana žalosti)

Zbog tragične pogibije u prometnoj nezgodi dvoje mladih s područja općine Tomislavgrad, nastale dana 12.3.2022. godine u Sarajlijama, općina Tomislavgrad, proglašavam dan 14. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) Danom žalosti na području općine Tomislavgrad.

II

(Obilježavanje Dana žalosti)

Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Tomislavgrad, kao i na svim zgradama u kojima su smještene javne ustanove i javna poduzeća kojima je osnivač općina Tomislavgrad.

III

(Prilagođavanje programskih sadržaja)

Svi mediji sa sjedištem na području općine Tomislavgrad dužni su programski sadržaj prilagoditi Danu žalosti.

IV

(Zabrana zabavnih sadržaja)

Tijekom Dana žalosti zabranjeno je na području općine Tomislavgrad održavati bilo kakve događaje sa zabavnim sadržajem, a sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne su svoje poslovanje obavljati primjereno Danu žalosti.

V

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.

Broj: ___________/22

Tomislavgrad; 13.3.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.