Home > Livno > Oglas o prodaji zemljišta na Vagnju

Oglas o prodaji zemljišta na Vagnju

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Vaganj-Livno, k.o.Prolog, putem javnog nadmetanja-licitacije i to k.č. 2561/240, (kat.broj: 68-2034/243), Kamešnica, gradilište, upisano u zk.ul. 1656, k.o.Prolog, u površini od 4800 m2, na lokalitetu Vaganj-Livno, k.č. 2561/241, (kat.broj: 68-387,68-388 i 68-2033), Kamešnica, gradilište, k.o.Prolog, u površini od 1523 mi k.č. 2561/242, (kat.broj: 68-2034/244), Kamešnica, gradilište, k.o. Prolog, u površini od 256 m2. Detalji oglasa su u privitku.

Oglas o prodaji gradjevinskog zemljista Vaganj- Livno k.c. 2561-240 k.o.Prolog.doc[ ]62 kB
Vaganj-Livno k.o.Prolog.doc