Home > Livno > Oglas o prodaji zemljišta na području Livna

Oglas o prodaji zemljišta na području Livna

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište na području Podhuma označeno kaok.č. 2409/7, Tribanj, građevinska parcela, površine od 2400 m2, upisanu u zk.ul. broj: 724, k.o. Podhum, k.č. 2409/8, Tribanj, građevinska parcela, površine od 256 m2, upisanu u zk.ul. broj: 724, k.o. Podhum, k.č. 2409/9, Tribanj, građevinska parcela, površine od 1600 m2, upisanu u zk.ul. broj: 724, k.o. Podhum, k.č. 2409/10, Tribanj, građevinska parcela, površine od 1600 m2, upisanu u zk.ul. broj: 724, k.o. Podhum, te k.č. 58/2, 0201, građevinska parcela, površine 515 m2, zk.ul.br. 723, k.o. Podhum. Na području Zagoričana označeno kao k.č. 1344/253 , gradilište, površine od 895 m2, zk. ul. broj: 1522, k.o. Potočani te na području Gornjih Rujana označeno kao k.č. 2393/2 , Telentini biljeg, gradilište, površine od 195 m2, zk. ul. broj: 621, k.o. Rujani. Kompletan tekst oglasa je u nastavku.