Home > Livno > Oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija u Podhumu

Oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija u Podhumu

Grad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na temelju Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja zadružnim domovima na Općinsko vijeće Livno broj: 01-023-285/95 od 03.05.1995.godine, Odluke o prijenosu prava upravljanja i raspolaganja objektima- zadružnim domovima na Mjesne zajednice („Službeni glasnik Općine Livno“ broj: 1/18) i Odluke o zakupu poslovnih prostora, garaža i montažnih objekata i korištenju javno-prometnih i drugih javnih površina na području Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“ broj: 1/20), objavljuje javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija u zadružnom domu u Podhumu prikupljanjem pismenih ponuda. U privitku kompletan tekst oglasa.