Home > Županija > Održana 64. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Održana 64. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije u tom razdoblju iznose 17.889.039,00 KM, a izvršeni su sa 21,86% u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 1,01% u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka najveća stavka su porezni prihodi čiji je udio u izvršenju Proračuna 93,12%. U strukturi poreznih prihoda najveća stavka su neizravni porezi – PDV koji iznose 13.562.713,00 KM s udjelom u poreznim prihodima od 81,41%. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije u prva tri mjeseca tekuće godine iznose 14.446.306,00 KM a izvršeni su sa 17,65% u odnosu na plan Proračuna za 2019. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci manji su za 2,55% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine. Kapitalni izdatci izvršeni su u apsolutnom iznosu od 723.822,00 KM ili 8,23% u odnosu na Plan Proračuna. Kapitalni izdatci u prvom tromjesečju 2019. godine manji su u odnosu na kapitalne izdatke u istom razdoblju prethodne godine za 29,73% ili u apsolutnom iznosu 306.261,00 KM. Značajnije izvršenje ovih izdataka očekuje se u narednom razdoblju tekuće godine.

U obrazloženju, uz ostalo, se navodi kako je razlog veoma malog izvršenja ovih kao i svih drugih rashoda činjenica da je Hercegbosanska županija u 2019. godinu ušla bez usvojenog Proračuna, tj. s Odlukom o privremenom financiranju tako da se u narednim kvartalima može očekivati značajnije izvršavanje pojedinih rashoda sukladno planiranoj razini. Izvješće je Vlada primila k znanju.

Donesena je Odluka o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna Hercegbosanske županije iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000,00 KM. S obzirom da je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrđen višak prihoda nad rashodima u iznosu od 78.121,00 KM i povećanje likvidnih sredstava na Jedinstvenom računu riznice dio obveza iz akumuliranog deficita pokrit će se iz navedenog suficita, a ostatak iz kreditnih sredstava navodi se u obrazloženju.

Na sjednici Vlada je nakon razmatranja donijela Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate i o nastavku provedbe Programa u 2019. godini. Sukladno toj Odluci odobravaju se sredstva u iznosu od 350.000,00 KM za nastavak provedbe programa u 2019. godini. Program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate na snazi je već godinu dana. O razlozima donošenja spomenute Odluke navodi se da je interes za ovim vidom podrške bio veoma slab potrebno je napraviti izmjene i dopune ovoga Programa kako bi ga se učinilo što fleksibilnijim i dostupnijim za što širi broj potencijalnih korisnika kako bi u konačnici mogao poslužiti svrsi za koju je donijet, odnosno kako bi bio podrška poduzetničkim inicijativama u Hercegbosanskoj županiji.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2019. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a. Tijekom sjednice donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. Odobrena sredstva u Proračunu za grant športa iznose 180.000,00 KM i to:

– posebni dio: 153.000,00 KM i

– opći dio: 27.000,00 KM

Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj za predlaganje projekata za šport prispjelo 74 prijave. Od toga 64 prijave zadovoljile su kriterije Javnog poziva.

Poslije razmatranja donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću da u ime Vlade Hercegbosanske županije potpiše Ugovor o ustupanju poslovnog prostora bez naknade Zavodu za odgoj i obrazovanje – područni odjel Livno.

Donijeta je i Odluka o pokretanju postupka zajedničke Javne nabave kojim će se izabrati dobavljači za sukcesivnu isporuku roba u 2019. – 2020. godini.

Vlada je u dijelu sjednice donijela Odluku o plaćanju godišnje članarine Hercegbosanske županije u Jadransko Jonsku Euroregiju (IIE) u iznosu od 1.000,00 Eura.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Koordinatora za razvoj.