Home > Županija > Održana 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Održana 60. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

lada Hercegbosanske županije danas je održala 60. sjednicu na kojoj je razmatrala Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine.

Prema konsolidiranom godišnjem iskazu o izvršenju Proračuna za navedeno razdoblje ukupni prihodi i primitci iznose 70.133.073,00 KM, a rashodi i izdatci 70.054.952,00 KM. Suficit u iznosu od 78.121,00 KM utrošen je u 2019. godini za pokriće dijela akumuliranog deficita iz prethodnih godina. Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2018. godine Vlada će uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine.

Na sjednici Vlada je razmatrala amandmane na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te je uputila u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću da u ime ministarstva potpiše sporazume o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi će važit do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja,  a ne dulje od 15. srpnja 2019. godine.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Program rada je redoviti godišnji akt Zavoda za upošljavanje koji podliježe suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti športa za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Također, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata u oblasti kulture za 2019. godinu. Sredstva za financiranje projekata iz ove Odluke planirana su u Proračunu. Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva koje će objaviti Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije ( Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije).

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2019. godinu. Donesena je i  Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2019. godinu.

Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Također primila je k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Kapitalne potpore zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno“ za 2017. godinu kao i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava za 2018. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju i Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2018. godinu, te donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu.