Održana 54. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Prema donesenoj Odluci na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije utvrđeni iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine iznosi 16.000.000,00 KM. Predloženi iznos sredstava iz Odluke bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju. Ovom Odlukom, koja će biti upućena u skupštinsku proceduru Hercegbosanske županije, utvrđuju se i rashodi i izdatci koji su potrebni za izvršavanje obveza za glavnice i kamate po kreditu od Međunarodnog monetarnog fonda, OPEC-a za škole i komercijalnog kredita za izgradnju i rekonstrukciju cesta, a koji po zakonu imaju prioritet u izvršavanju proračuna.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u prva tri mjeseca 2019. godine u iznosu od 7.000.000,00 KM koja će također biti upućena u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Poslije razmatranja donesena je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik šumskih drvnih sortimenata za 2019. godinu u Šumsko-gospodarskom društvu „Hercegbosanske šume“ Kupres.

Tijekom sjednice donesen je Zaključak u svezi Prednacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u kojem se ukazuje na nejasnoće i primjedbe tako da, uz ostalo, u članku 7. je potrebno kao prvo definirati značenje pojedinih izraza koji se koriste u propisu i to izraze kao što je „područja odnosno oblasti djelatnosti“ i to iz razloga što značenje ovih izraza nije pojašnjeno u sadržaju navedenog propisa. U primjedbama se navodi i to kako je odredbama članka 137. stavak I. Zakona o radu F BiH propisano je da se Kolektivni ugovor može zaključiti kao opći, granski i pojedinačni „kod poslodavca“ – nejasan pojam granski i potrebno ga definirati. Prijedlog Ministarstva rada zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije je da se prilikom izrade Prednacrta Zakona koristi terminologija iz Klasifikacijske djelatnosti BiH 2010. godine. Zbog navedenog potrebno je precizno definirati novonastalu situaciju kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u svezi ovih propisa u postupku utvrđivanja reprezentativnosti.

Na sjednici donesenom Odlukom dana je ovlast Ministarstvu gospodarstva da u ime koncesionara Vlade Hercegbosanske županije potpiše aneks Ugovora 2. o koncesiji od 15. studenog 2010. godine sklopljen između Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i poduzeća „Imres smart greenergy“ d.o.o.  Livno

Nakon razmatranja donijeto je Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.
Donesena je i Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i donijeto je Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije.