Home > Livno > Održan radni sastanak na temu „Sprječavanje ilegalnih sječa na ŠGP Kupreško“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Održan radni sastanak na temu „Sprječavanje ilegalnih sječa na ŠGP Kupreško“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Radni sastanak na temu „Sprječavanje ilegalnih sječa na ŠGP Kupreško“ održan je 12. listopada 2023. godine u hotelu Novitas u Livnu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Na sastanku su bili prisutni predstavnici : Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije, ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Kantonalnog tužiteljstva Kantona 10 Livno, Federalne Uprave za šumarstvo, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalne uprave policije – detašman Livno.

Sastanak je otvorio ministar poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva Božo Perić iznijevši osnovne informacije o temi sastanka.

Predstavnici ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije su održali detaljnu prezentaciju sa foto dokumentacijom vezanu za temu sastanka a svi prisutni su ranije dobili svu raspoloživu dokumentaciju vezanu za ovaj problem (zapisnici, foto dokumentacija, službene zabilješke, pregledne karte i sl.).

Prezentacija je sadržavala pregledne karte lokaliteta koji su najviše pogođeni ilegalnim sječama a to su područja na teritoriju općine Kupres koja graniče s općinama Bugojno i Gornji Vakuf. Opravdana je sumnja da se radi o organiziranom kriminalu gdje počinitelji sa teritorija Srednjobosanske županije  vrše ilegalne sječe na teritoriju Hercegbosanske županije. Zbog specifičnosti lokaliteta na kojem se događaju ilegalne sječe jako je teško vršiti čuvanje šume kao i pravovremeno djelovanje kako bi se iste spriječile, naime, predmetnom lokalitetu nije moguće pristupiti pristupnim cestama iz općine Kupres tijekom cijele godine zbog snijega tj. u zimskom periodu jedino je moguće pristupiti predmetnoj lokaciji iz općine Bugojno kad se uglavnom događaju ilegalne sječe.

Pored navedenog, dodatni problem je što je predmetni lokalitet većinom minsko sumnjiva površina. Prezentirane su i fotografije izvršitelja ilegalnih sječa (lovačke kamere) gdje se može jasno vidjeti da su isti naoružani. Svi pokušaji da se ilegalne sječe spriječe ili umanje (zatrpavanje i prekopavanje putova, postavljanje rampi, postavljanje kamera i sl.)  su do sada bili neuspješni. Na predmetnom lokalitetu mobilnog signala gotovo da nema tako da postavljanje kamera koje šalju slike u realnom vremenu nije moguće. Izvršitelji ilegalnih sječa postavljaju dodatne prepreke kako bi se onemogućio pristup predmetnim lokacijama na način da obore stabla preko puta, uništavanjem postavljenih rampi i postavljanjem raznih oštrih predmeta na puteve što za posljedicu ima na više desetaka probušenih guma na vozilima ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije. Također, zabilježeni su i  nadležnim institucijama prijavljeni slučajevi korištenja vatrenog oružja od strane izvršitelja ilegalnih sječa u svrhu zastrašivanja djelatnika ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije. Postoje opravdane sumnje da sva ilegalno usječena drvna masa završava na lokalnim pilanama koje se nalaze u selima Ivica, Planinica i Skrte. Procjene su da se godišnje ilegalno usječe oko 1.000 m³ najvrjednijih drvnih sortimenata pretežno jele i smreke koji po cjeniku  ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres vrijede oko 150.000 KM. Propilavanjem navedenih drvnih sortimenata vrijednost se uvećava još za četiri do pet puta.

Na kraju sastanka je donesen zaključak kako je potrebno ostvariti međužupanijsku suradnju između Srednjobosanske županije i Hercegbosanske županije na svim razinama relevantnim za ovaj problem a do izvršenja navedene međužupanijske suradnje, pojačati kontrole na terenu, koliko je to moguće, svih institucija Hercegbosanske županije u okviru njihove nadležnosti, te da se uputi prijedlog Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da bude inicijator II. sastanka na ovu temu uz pozivanje istih institucija iz Srednjobosanske županije i Hercegbosanske županije relevantnih za ovu problematiku.

 Vladahbz