Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – uređenje fasade na zgradi MUP-a Livno

Mup

Na temelju članka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH i Zapisnika povjerenstava za javne nabave o pregledu i početnoj ocjeni ponuda broj: 02-01-11-3570-6/22 od 16.05.2022. godine i Zapisnika povjerenstava za javne nabave o konačnoj ocjeni ponuda broj 02-01-11-3570-7/22 od 19.05.2022 Ministar donosi:

O D L U KU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja:

1. Građevinski obrt Kelava, Livno, za radove – uređenje fasade na zgradi MUP-a Livno

Više u PDF dokumentu u privitku:
JN_Odluka_o_dodjeli_ugovora.pdf