Obavijest o upisu za ogrjev 2019. god. u Šumariji Livno

Ovim putem obavještavamo sve kupce zainteresirane za nabavku ogrjeva da se za isti mogu prijaviti od 01.04.2019. godine. u prostorijama šumarije Livno. Obzirom na veliki interes, i da bi se logistički olakšala isporuka ogrjeva, šumarija Livno je donijela sljedeće smjernice:

·         Prilikom upisa potrebno je donijeti osobnu iskaznicu – roba će se dostavljati na adresu navedenu na osobnoj iskaznici.

·         Isporuka ogrjeva će se vršiti po redoslijedu upisa, no šumarija Livno zadržava pravo da se redoslijed preskače kada se kupci nalaze u jednom dijelu općine gdje je moguće na istoj relaciji vožnje otpremati  više kupaca.

·         Uplata se vrši od strane kupaca po pozivu iz šumarije Livno, a dostava taj dan ili dan-dva nakon uplate.

·         Kupci koji ogrjev nabavljaju preko udruga, sindikata  itd., a preko istih imaju sklopljen ugovor sa Š.G.D „Hercegbosanske šume“ d.o.o Kupres imaju prednost u odnosu na fizička lica koja kupnju vrše preko osobne prijave.

·         Dostava ogrjeva ovisiti će o dinamici dovoza istoga na centralno stovarište.

·         Kupac reklamaciju na robu može zahtijevati u pismenom obliku, a ista ta roba mora biti u prvobitnom obliku.