Home > Livno > Obavijest o lokacijama za glomazni otpad

Obavijest o lokacijama za glomazni otpad

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna odobrava JP Komunalno d.o.o. lokacije za zbirna mjesta glomaznog otpada.

Glomazni otpad će se prikupljati na točno određenim lokacijama koje su označene u grafičkom prikazu koji je sastavni dio rješenja kojeg možete vidjeti na linku.

Objavljeno je na službenoj stranici Grada Livna.