Natječaj za upražnjena radna mjesta u Ekonomskoj školi Livno

Školski odbor Srednje ekonomske škole

Ur.br.284/19.   Livno, 11. studenog  2019. god.

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br.283/19. od 11. studenog 2019. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ Livno, br.06-01-34-1930/19. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

N A T J E Č A J

 za popunu radnog mjesta 

I.

Raspisuje se natječaj za;

Neodređeno radno vrijeme:

  1. Pedagog škole, 1 izvršitelj ( puno radno vrijeme u Srednjoj ekonomskoj školi Livno).

Određeno radno vrijeme:

  1. Profesor ekonomske skupine predmeta, 1 izvršitelj (10 sati nastavne norme, do kraja nastavne 2019./2020. godine).

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi („Narodne novine HBŽ“ broj:01/12., 1/14. i 6/19.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

                                      III.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

  • kraći životopis (kontakt broj i adresu),
  • original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerenu kopiju (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi),
  • uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerenu kopiju,
  • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerenu kopiju
  • uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),
  • uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,
  • potvrda o položenom stručnom ispitu, original ili ovjerenu kopiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu o srednjem školstvu, Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat je obvezan dostaviti:

– liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno, Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno, (za Natječaj, ne otvarati).

Predsjednik Školskog odbora, Zdenka Krešo