Natječaj za upis u Gimnaziju Livno

Na temelju članka 78. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije broj 12/04 i 12/08.), a sukladno Odluci  Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 2020./2021., broj 06-01-34-628/20 od 3. lipnja 2020. godine,  Gimnazija Livno objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2020./2021.

Gimnazija Livno upisuje tri (3) odjela opće gimnazije po 20 učenika i jedan kombinirani odjel (jezična gimnazija-10 učenika i prirodoslovno-matematička gimnazija-10 učenika) ukupno 80 učenika.

Učenici će moći odabrati programe opće, jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije i upisuju se u sljedećim rokovima:

1. Ljetni upisni rok

            a) Prvi upisni krug

  • prijave za upis u četvrtak 25. i petak 26. lipnja 2020. godine od 8:00 do14:00 sati,
  • objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) u ponedjeljak 29. lipnja 2020. godine najkasnije do 14:00 sati,
  • upis u utorak 30. lipnja 2020. godine od 8:00 do 13:00 sati

b) Drugi upisni krug

  • prijave za upis u ponedjeljak 6. srpnja 2020. godine od 8:00 do 12:00 sati
  • objava rezultata (ljestvica poretka na oglasnoj ploči) u utorak 7. srpnja 2020. godine najkasnije do 12:00 sati,
  • upis učenika u petak 10. srpnja 2020. godine od 8:00 do 12:00 sati

2. Za jesenski upisni rok

Postupci i rokovi:

Objava na oglasnoj ploči nepopunjenih upisnih mjesta i rokova za upis je najkasnije do 7. kolovoza 2020. godine.

Prijave za upis u četvrtak 20. kolovoza 2020. godine od 8,00 do 12,00 sati, objava ljestvice poretka u petak 21. kolovoza 2020. godine najkasnije do 12:00 sati, a upis učenika u ponedjeljak 24. kolovoza 2020. godine od 8:00 do 12:00 sati

Na natječaj za upis učenik prilaže:

  • prijavu na natječaj (koju će kandidat dobiti u Školi)
  • izvadak iz matične knjige rođenih,
  • original svjedodžbe o završenom  VIII. i IX. razredu osnovne škole ili njoj odgovarajuće škole u inozemstvu koja je nostrificirana od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ 

Svi prijavljeni kandidati bit će rangirani sukladno elementima za izbor učenika propisanim Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Hercegbosanskoj županiji, a upisivati će se u okviru odobrenog broja učenika utvrđenog Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku 2020./21. godinu.

Ukoliko ne bude dovoljno zainteresiranih za jezičnu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju učenici ostvaruju pravo izravnog upisa u smjer opće gimnazije.

U slučaju da se u prvom roku ljetnog upisnog raka upiše broj učenika predviđen Odlukom o upisu (80 učenika) neće biti drugog kruga ljetnog roka niti jesenskog upisnog roka.

Natječaj je objavljen na Radio Livnu, mrežnoj stranici Gimnazije, portalima Relax Livno i Livno online i na oglasnoj ploči Škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Škole ili na tel. 034/202-041.