Natječaj za radna mjesta u Domu zdravlja Drvar

 

priopćenje medijima

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton 10

 

Javna zdravsvena ustanova

Dom zdravlja Drvar 

Titova 109, Drvar

 

Broj: 03 – 01/22

Datum: 26.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 20a.kao i člana 22. stav 1. tačka a. Zakona o radu FBiH( „Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), te člana 3.stav 1. i člana 6. Pravilnika o radu Doma zdravlja Drvar broj UO/UV 01-16/21 od 22.06.2021.godine, v.d. direktor-a Doma zdravlja Drvar raspisuje:

 

                                                          KONKURS

 

            za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

 

 1.   Medicinska sestra-tehničar (služba hitne medicinske pomoći)_______

  1 izvršitelj;

 1.   Higijeničarka-čistačica_______________________________1 izvršitelj;
 2.   Doktor medicine- ambulanta Bosansko Grahovo__________ 1 izvršitelj.

 

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin Bosne i hercegovine;
 • Da ima navršenih 18 godina života;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

 

Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod brojem 1.:

 • SSS, završena srednja medicinska škola; 
 •  smjer medicinska sestra-tehničar; 
 •  najmanje 6 mjeseci radnoga iskustva;
 •  položen stručni ispit.

 

   Za radno mjesto pod brojem 2.:

 • NK radnik ili završena minimalno osnovna škola.

   Za radno mjesto pod brojem 3.:

 • Završen medicinski fakultet-doktor medicine;
 • Specijalizacija iz porodične medicine;
 • Ili doktor medicine sa edukacijom iz porodične medicine;
 • Minimalno godinu dana radnoga iskustva;
 • Položen stručni ili specijalistički ispit.

 

Kratak opis poslova:

Radno mjesto pod brojem 1.:

Utvrđuje identitet pacijenata ostvarujući prvi kontakt sa istim,informiše ga i edukuje, priprema instrumente i materijal za rad,u dogovoru sa glavnom sestrom snabdeva službu neophodnim lijekovima i sanitetskim materijalom, vrši prijem i registraciju poziva i obavještenja, te o tome informiše dežurnog ljekara, priprema i primjenjuje sve vrste terapije, vodi medicinsku i sestrinsku dokumentaciju, obavlja sterilizaciju i dezinfekciju, odgovara i podnosi izvještaj za zadužene lijekove,sanitetski materijal, opremu i inventar, obavlja druge dužnosti u sklopu svoje profesije po nalogu nadređenih.

Radno mjesto pod brojem 2.:

Održava čistoću ordinacija, kancelarija, hodnika stepeništa i ostalih prostorija, vrši čišćenje i dezinfekciju mokrih čvorova, toaleta i sl., sakuplja otpad i odlaže ga na određena mjesta, potražuje i čuva sredstva i pribor za održavanje, ekonomično koristi sredstva za čišćenje i blagovremeno planira nabavku, obavlja druge poslove po nalogu direktora i glavne medicinske sestre.

Radno mjesto pod brojem 3.:

Pruža primarnu, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, propisuje terapiju, daje uputstva i savjete, te prati tok liječenja, upućuje bolesnike na neophodne pretrage i preglede, vrši konzilijarne preglede sa davanjem pismenog nalaza i mišljenja o radnoj sposobnosti, odnosno privremenoj ili trajnoj nesposobnosti za rad, izdaje ljekarska uvjerenja i potvrde, daje medicinska mišljenja na zahtjev nadležnih tijela, obavlja kućne posjete, edukuje zdravstvene radnike u svom timu, vrši konsultacije i konzilijarne preglede sa davanjem pismenog nalaza i mišljenja o radnoj sposobnosti, vodi medicinsku dokumentaciju, obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

 

Kandidat je uz prijavu na konkurs dužan priložiti:

– ovjerenu kopiju diplome;

– dokaz o radnom iskustvu;

– uvjerenje o državljanstvu;

–  rodni list;

– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv prijavljenog kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Samo izabrani kandidat će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

 

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u jednim dnevnim novinama na teritoriji BiH, na stranici Zavoda za zapošljavanje HBŽ-a, te na oglasnoj tabli Doma zdravlja Drvar.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama.

 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs kandidati mogu dostaviti na adresu:

Dom zdravlja Drvar, ulica Titova 109, Drvar, sa naznakom „Za konkurs“, ili lično u prostorije ustanove.

 

                                                                                   v.d. DIREKTOR-A

          

                                                                                 ___________________

                                                                                 DR DIVJAK MARKO