Home > Županija > NATJEČAJ ZA POSAO: Tužiteljstvo Hercegbosanske županije zapošljava vozača

NATJEČAJ ZA POSAO: Tužiteljstvo Hercegbosanske županije zapošljava vozača

J A V N I   O G L A S

za prijem zaposlenika  u stalni radni odnos

U Odjelu  uprave tužiteljstva za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove:

  1. Viši referent –  Vozač  …………………… 1 (jedan)  izvršitelj.

Opis poslova : Upravlja vozilom tužiteljstva po nalogu glavnog tužitelja i tužitelja , odgovara za redovno održavanje i tehničku ispravnost vozila i opreme u vozilu kojom je zadužen, brine da vozilo bude opremljeno opremom i stalno pripravno za korištenje, čisti i održava vozilo u urednom stanju, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, predlaže nabavku rezervnih dijelova, goriva, maziva, guma i drugog potrošnog materijala, u slučaju smanjenog obima posla na radnom mjestu, vozač obavlja kurirske poslove, vrši umnožavanje materijala i pomaže u sređivanju arhive i drugih materijala, obavlja i druge operativno – tehničke i pomoćne  poslove iz djelokruga Odjela za koje se ukaže potreba, a po nalogu glavnog tužitelja  ili tajnika.

 Opći uvjeti :

–          da ima navršenih 18 godina života ,

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

–          da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak,

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ,

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje ,

 Posebni  uvjeti :

 

–          srednja stručna sprema – vozač motornih vozila ili srednja stručna sprema III ili IV stepena ( SSS ,VKV ili KV vozač ) ,

–          položen državni ispit za vozače motornih vozila ,

–          položen ispit za vozača B  kategorije ,

–          2 (dvije) godine radnog iskustva  u struci

Kandidati za ovu poziciju podliježu obvezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

Uz prijavu sa biografskim podacima kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije) :

– svjedodžba o završenoj srednjoj školi

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak,

– dokaz o položenom državnom ispitu za vozače motornih vozila

–  vozačku dozvolu ,

– dokaz ( uvjerenje , potvrda ) o radnom iskustvu na poslovima vozača

Izabrani kandidat će biti dužni dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam )  dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja .

Na prijavi obavezno navesti kontakt telefon .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku „ ZA JAVNI OGLAS“, dostaviti na adresu:

 

Županijsko Tužiteljstvo  HBŽ

Trg Branitelja br. 1a

80 101 L I V N O

                                                                         GLAVNI TUŽITELJ

                                                                          Vaso Marinković