Home > Livno > Natječaj za popunu radnih mjesta Srednje ekonomske škole u Livnu

Natječaj za popunu radnih mjesta Srednje ekonomske škole u Livnu

Raspisuje se natječaj za:

1. profesor matematike (14 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme,
do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
2. profesor informatike (8 sati tjedne nastavne norme) određeno radno vrijeme,
do kraja nastavne 2023./2024. godine – 1 izvršitelj,
3. profesor engleskog jezika i književnosti (15 sati tjedne nastavne norme)
određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
4. profesor hrvatskog jezika i književnosti (puna nastavna norma) određeno radno
vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljinog dopusta, a najduže do kraja
nastavne 2023./2024. godine – 1 izvršitelj,
5. profesor tjelesne i zdravstvene kulture (14 sati tjedne nastavne norme)
određeno radno vrijeme, do kraja nastavne 2023./2024.godine – 1 izvršitelj,
6. profesor ekonomske skupine predmeta (puna nastavna norma) neodređeno
radno vrijeme, – 1 izvršitelj,

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete sukladno
Zakonu o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:12/04. I broj
12/08.) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju u srednjem
školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:01/12,1/14) i Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Srednje ekonomske škole Livno.
Kandidati trebaju ispunjavati i zdravstvene uvjete za obavljanje navedenih poslova.

Ispunjavanje općih i posebnih uvjeta Natječaja dokazuje se izvornicima ili ovjerenim
preslikama.
Kandidati trebaju dostaviti:
– prijavu na natječaj
– kraći životopis (kontakt broj i adresu),
– dokaz o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju),
– rješenje o nostrifikaciji diplome (original ili ovjerenu kopiju), ukoliko je kandidat stekao
obrazovanje izvan BiH,
– original ili ovjerenu kopiju potvrde o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju,
– original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potvrda o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanja (za neuposlene osobe),

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim
glasilima Livna, na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno i Zavodu za upošljavanje
HBŽ, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za upošljavanje
HBŽ.
Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju.
Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.
O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana
prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi
za natječaj.
Primljeni kandidat prije sklapanja ugovora o radu je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje o
radnoj sposobnosti u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora i uvjerenje da se protiv
kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca).

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:
Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).

natječaj za objavu 23