Natječaj za članove Skupštine Turističke zajednice Grada Livna

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Turističke zajednice Grada Livna i to tri člana predstavnici osnivača i dva člana predstavnici članova Turističke zajednice iz privatnog i javnog sektora turizma Grada Livna.

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna broj: 01-02-594/29 od 11.3.2020. godine, Gradonačelnik

r a s p i s u j e

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor i imenovanje članova Skupština

Turističke zajednice Grada Livna

            Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Turističke zajednice Grada Livna, i to:

 1. predstavnici osnivača – biraju se 3 člana,
 2. predstavnici članova Turističke zajednice iz privatnog i javnog sektora turizma Grada Livna – biraju se 2 člana.

            Opis pozicije i period imenovanja

            Skupština Turističke zajednice (u daljnjem tekstu Skupština) je najviše tijelo upravljanja u Turističkoj zajednici, a njene nadležnosti su utvrđene Statutom Turističke zajednice Grada Livna koji je donijet uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Livna Zaključkom broj: 01-02-1805/19 od 17.07.2019. godine.

            Članovi Skupštine Turističke zajednice imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine, te za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno članku 29. Statuta Turističke zajednice Grada Livna.

            Opći uvjeti

            Kandidati za izbor i imenovanje u Skupštinu Turističke zajednice Grada Livna  obvezni su ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da nisu osuđivani za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću člana u skupštini Turističke zajednice, pet godina od pravomoćnosti,
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak,
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08.

            Posebni uvjeti

            Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:

 • srednja, visoka ili viša stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u okviru stručne spreme sa kojom se kandidat prijavljuje,
 • da nije predsjednik  Turističke zajednice Grada Livna, direktor turističkog ureda, predsjednik ili član nadzornog odbora i predsjednik ili član turističkog vijeća u Turističkoj zajednici Grada Livna,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/80).

Potrebni dokumenti

Uz prijavu koja sadrži kraći životopis i kontakt podatke (adresa, kontakt telefon, e-mail), potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerenu kopiju svjedodžbe/diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci, u originalu, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na ovaj natječaj, koji sadrži podatke na kojim je poslovima kandidat radio ili radi, jesu li to poslovi srednje, više ili visoke stručne spreme i koliko dugo je  kandidat obavljao ili obavlja navedene poslove (navesti precizno razdoblje obavljanja poslova),
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • ovjerenu izjavu da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/08),
 • ovjerenu izjavu da nije predsjednik  Turističke zajednice Grada Livna, direktor turističkog ureda, predsjednik ili član nadzornog odbora ili predsjednik ili član turističkog vijeća u Turističkoj zajednici Grada Livna,
 • ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • ovjerenu izjavu da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08).

            Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori

            Povjerenstvo za izbor koje imenuje Gradonačelnik nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti će rang listu najuspješnijih kandidata i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Konačno imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice izvršit će Gradonačelnik.

            Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s užim izborom biti će pozvan na intervju.

            Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

            Za kandidate s rang liste, koji će biti imenovani u Skupštinu, zatražit će se službenim putem od nadležnih tijela, a prije konačnog imenovanja, podaci iz službene evidencije kao dokaz o ispunjavanju općih uvjeta iz alineja 3. i 4.

            Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor Gradonačelniku na konačno imenovanje ako smatra da u postupku imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a presliku prigovora dostavlja Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

            Rok za prijavu, oglašavanje

            Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ na adresu:

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za izbor članova Skupštine

Turističke zajednice Grada Livna

Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno

Sa naznakom: „PRIJAVA NA NATJAČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LIVNA

– NE OTVARATI“

putem prijemnog ureda Grada Livna (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

            Ovaj natječaj objavit će se u: Službenim novinama Federacije BiH, Večernjem listu za Bosnu i Hercegovinu, službenoj web stranici Grada Livna, lokalnim radio-postajama, i oglasnoj ploči Grada Livna.

                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                    Luka Čelan, dipl. iur.

Natječaj možete pogledati na linku.