Nacrt proračuna HBŽ za 2023.godinu

Utvrđen nacrt Proračuna HBŽ za 2023. godinu i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna HBŽ za 2023. godinu.

Na prijedloga Ministarstva financija HBŽ Vlada je razmatrala nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu i nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Prijedlog proračuna Hercegbosanske županije za 2023. godinu utvrđen je , i upućen u skupštinsku proceduru, u iznosu od 113.805.051,00 KM što u odnosu na  Proračun  2022. godine daje rast indeksa od 114,17.  U planu rashoda tekuće potpore planirane su u iznosu od 18.622.433,00 KM, te su, u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za  2022. godinu, veće za 2,72%, ili u apsolutnom iznosu za 493.753,00 KM.                                                                                           U strukturi potpora najznačajnije stavke potpora su:

-Potpore nižim razinama vlasti (općinama) – 572.000,00 KM;

-Potpore nižim razinama vlasti-prijevoz učenika – 420.000,00 KM;

-Obrazovanje od značaja za Županiju – 600.000,00 KM;

-Beneficije za socijalnu zaštitu- 1.125,000.00 KM;

-Potpore za zdravstvene institucije od značaja za Županiju -1.00.000,00 KM;

-Transfer za županijski zavod zdravstvenog osiguranja -1.600.000,00 KM;

-Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji – 2.500.000,00 KM;

-Porodiljin dopust- 2.300.000,00 KM;

-Dječji doplatak – 2.100.000,00 KM;

-Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – 800.000.00 KM;

-Izdaci za vojne inv., ranjene branitelje i obitelj poginulih branitelja- 300.000,00  KM i

-Reguliranje prava iz novoga Zakona o braniteljima – 200.000,00 KM.

Potpora nižim razinama vlasti 500.000,00 KM

Vlada je usvojila prijedlog Odluke kojom se odobrava raspodjela financijskih sredstava općinama i gradu s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM, kao potpora nižim razinama vlasti. Sredstva iz ove Odluke bit će raspoređena u sljedećim iznosima:

Redni broj Općina /Grad Iznos sredstava
1. Općini Bosansko Grahovo 60.000,00 KM
2. Općini Kupres 70. 000,00 KM
3. Općini Glamoč 70.000,00 KM
4. Općini Drvar 80.000,00 KM
5. Općini Tomislavgrad 110.000,00 KM
6 Grad Livno 110.000,00 KM

            Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Vlada je razmatrala prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina. Nakon detaljnog prezentiranja Plana od strane predstavnika Instituta za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka kao nositelja izrade Prostornog plana, Vlada HBŽ je kao nositelj pripreme Prostornog plana, nakon rasprave, primjedbi i prijedloga, utvrdila isti kako bi bio dostavljen u daljnji skupštinski postupak. Vlada je također razmatrala i primila k znanju Izvješće Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije o realizaciji Programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava naknada za zaštitu okoliša planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije s kriterijima raspodijele.

Konsolidacija telefonsko – komunikacijskog sustava i uvođenje optičkog interneta kod svih korisnika proračuna HBŽ                                                                                                                                                                      Vlada Hercegbosanske županije je temeljem Izvješća o konsolidaciji ICT sustava u Ministarstvu financija Hercegbosanske županije usvojila Zaključak kojim se predlaže korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije uvezivanje cjelokupnog telefonsko – komunikacijskog sustava korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa novom IP telefonskom centralom Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Trenutno stanje novog telefonskog sustava Ministarstva financija omogućava uvezivanje cijele zgrade Vlade u Livnu, sa lokacijom MUP-a u Livnu i zgradom skupštine u Tomislavgradu, te je stoga potrebno napraviti detaljan pregled svakog korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, napraviti procjenu vremenske izvodljivosti, nabaviti telefonske uređaje i uvezati ih s centralom. Također se predviđa povezivanje svih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na optički link interneta Ministarstva financija Hercegbosanske županije s brzinom 200/100 Mbps čime će se smanjiti broj ugovora svih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, a time i troškova Vlade Hercegbosanske županije. Stoga je potrebno napraviti detaljan pregled svih privatnih LAN mreža svih korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, te također i provjeriti postojeće važeće ugovore prema Internet operateru, jer se isti ne mogu prekinuti do njihovog potpisanog roka. Nakon isteka važenja ugovora preporuka je da se korisnici Proračuna Hercegbosanske županije uvežu na sustav LAN mreže Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Također je potrebno prilagoditi i kablovsku infrastrukturu standardima LAN mreže novije generacije CAT6 ili CAT7 da se uvezivanje mrežnih ormara može ostvariti na kvalitetniji način.

Izvješće o razvoju Hercegbosanske županije  za 2021.godinu.    Vlada Hercegbosanske županije primila je na znanje Izvješće o razvoju Hercegbosanske županije  za 2021. godinu. Izvješće je dostupno na poveznici: IZVJEŠĆE O RAZVOJU HBŽ ZA 2021. godinu

Potpora Dječjim vrtićima na prostoru HBŽ

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava iz tekućih potpora za Dječje vrtiće na prostoru Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM, a raspodijelit će se kako slijedi:

– Dječji vrtić Tomislavgrad                               5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Pahuljica“ Kupres                       5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Leptirići“ Glamoč                       5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Majka hrabrost“ Drvar                 5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Mali princ“ Livno                       5.000,00 KM

-Dječji vrtić „Pčelice“ Livno                              5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Sestra Nada“ Livno                     5.000,00 KM

– Dječji vrtić „Sunčani most II.“ Livno              5.000,00 KM

– Dječji vrtić „ Bambi“ Livno                             5.000,00 KM

– Dječji vrtić „ Majka Margarita“ Bukovica        5.000,00 KM

Ostale odluke i zaključci
Vlada je usvojila prijedlog Odluke o  uvjetima za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć s listom teških bolesti i teških tjelesnih povreda na temelju kojih uposlenik može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu upomoć. Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije utvrđuje se Lista teških bolesti za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnika, državnih službenika, namještenika i zaposlenika u tijelima državne službe Županije, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, uposlenika u osnovnim i srednjim školama, u slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti uposlenika ili člana njegove uže obitelji, kao i uvjeti, način i kriteriji za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 1. Ugovora o koncesiji, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ovoga Aneksa s poduzećem „WINTER WIND“ d.o.o. Tomislavgrad. Ovom odlukom Vlada Hercegbosanske županije daje suglasnost na dostavljeni tekst prijedloga Aneksa na Ugovor o koncesiji poduzeću „WINTER WIND“ d.o.o. Tomislavgrad u predmetu dodjele koncesije izgradnje vjetroparka za proizvodnju električne energije na lokalitetu Tušnica općina Tomislavgrad. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije ovlašteno je da u ime Koncesora- Vlade HBŽ, zaključi i potpiše predmetni Aneks Ugovora o koncesiji.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje  Hercegbosanske županije za 2023. godinu. Također je razmatrala i utvrdila prijedloge Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan i izvršenje Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2023. godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru na konačno usvajanje.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godinu te ih uputila Skupštini Hercegbosanske županije u daljnju proceduru.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnost Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića  Livno za troškove rekonstrukcije školskih prostora u iznosu 30.495,43 KM

Vlada je usvojila Zaključak kojim se utvrđuje tekst pisma namjere u svezi potrebe dogradnje visokonaponske prijenosne mreže u zapadnom dijeli BiH. Budući da u ovom dijelu BiH odnosno Unsko-sanskoj i Hercegbosanskoj županiji nedostaje okosnica mrežnog sustava odnosno nedostaju 400 i 220 kV vodovi koji bi omogućili razvoj projekata obnovljivih izvora energije.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava Udruzi veterinara Hercegbosanske županije, u iznosu od 1.000,00KM kao financijsku pomoć za rad udruge.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM udruzi  ”Veliki i Mali Guber” iz Velikog Gubera Livno kao financijsku pomoć za sufinanciranje projekta ”Voda za život, voda za opstanak”.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke Županijskog stožera civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode olujnog nevremena (vjetar, tuča/grad)  u gradu Livnu u iznosu od 31.359,50 KM.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava Kulturno informativnom centru Tomislavgrad u iznosu od 15.000,00 KM za nabavku digitalnog projektora i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM Narodnom sveučilištu Livno za sufinanciranje nabavke kino projektora.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu 3.000,00 KM Ninu Šeremetu za izvanredne sportske rezultate, osvojenu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu i za promociju sporta Grada Livna i Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o Odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 za tiskanje knjige Džajina čitanaka u izdanju Naših ognjišta u kojoj su sadržani objavljeni i neobjavljeni radovi uglednog fratra rodom s Kupresa Miroslava Džaje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za organiziranje dočeka hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića u Livnu u iznosu 5.000,00 KM.