Home > Livno > MUP HBŽ: Oglas za popunu radnog mjesta

MUP HBŽ: Oglas za popunu radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30-10214-1/21
Dana, 08.06.2021. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Viši referent za kaznenu evidenciju, obradu prekršajnih naloga I standardizirana policijska izvješća u Policijskoj postaji Bosansko Grahovo – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: vodi kaznenu, operativnu, prekršajnu, MOS i druge evidencije, vrši ažuriranje tih evidencija, vrši izdavanje potvrda I drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, dostavlja potrebite podatke za statistička izvješća, dostavljene podatke obrađuje na računaru, vrši prikupljanje podataka od ustrojbenih jedinica potrebnih za izradu informacija, analiza, izvješća I drugih analitičkih materijala, kao I za procjenu stanja u određenoj oblasti, vrši obradu tih podataka I njihov unos u sustav za AOP, zaprima izvješća od ustrojbenih jedinica, provjerava valjanost unosa podataka u tiskanice, vrši arhiviranje obrađenih podataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto :Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, i t
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS-IV stupanj,
– najmanje10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS,
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «Prijava na Interni oglas, ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić
magistar kriminalistike