MUP HBŽ: JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 93. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14, 5/16 i 1/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Viši referent za administrativno-tehničke poslove, protokol i poštu u Policijskoj postaji Drvar – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka namještenika sa porodiljnog odsustva.

Opis poslova:

Vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe policijske postaje, obavlja poslove uredskog i arhivskog poslovanja policijske postaje, preuzima i otprema poštu, zavodi prispjelu poštu, istu dostavlja na signiranje, predmete dostavlja u rad, signira, zavodi i razvodi predmete u knjige i evidentira ih u knjige za otpremu, zavodi predmete u posebne fascikle, raspoređuje predmete ustrojbenih jedinica, klasificira ih po šiframa, izdvaja predmete, spaja ih i upućuje ustrojbenim jedinicima, pakira poštu i istu nosi na poštu ili izravno dostavlja strankama i tijelima, stara se o arhiviranju akata i arhivi, vodi djelovodnik pošte koja ima oznaku “Službena tajna”, vodi evidenciju putnih naloga, vodi knjige brzojavki,trebuje i preuzima materijal za potrebe policijske postaje, obavlja daktilografske poslove za potrebe policijske postaje, stara se o umnožavanju materijala, posreduje na uspostavljanju telefonskih veza, prima stranke, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS,
– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
– svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS (nostrificirana svjedodžba/diploma ukoliko SSS nije završena u BiH),
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
– ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu izjavu kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas,
– ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo za koje je propisana kazna od najmanje 2 g. zatvora prema domaćem ili međunardnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
– dokaz o poznavanju rada na računalu ( kao valjan dokaz o poznavanju rada na računalu neće se priznati dostavljeno uvjerenje/potvrda poslodavca gdje je kandidat bio u radnom odnosu i kojim poslodavac potvrđuje poznavanje rada na računalu, te dostavljena svjedočanstva o završenim razredima srednje škole).

Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe kojen emaju položen stručni upravni ispit, a koji imaju navršen radni ili vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit, isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom listu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić
magistar kriminalistike