MUP HBŽ: Javni oglas za popunu radnog mjesta u Policijskoj postaji Glamoč

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30- 6910/22
Dana, 19.08.2022. godine

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 , 5/16 i 1/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-01-02-3967/22 od 13.svibnja 2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

I

Viši samostalni referent za oružje u Policijskoj postaji Glamoč-1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

priprema dokumentaciju i podneske stranka u vezi s nabavkom, držanjem i nošenjem oružja i streljiva, vrši izradu odobrenja za nabavku oružja i streljiva i nacrte rješenja o odbijanju zahtjeva , izdaje oružni list, brine o raspolaganju sa oduzetim oružjem, organizira pregled oružja, pruža informacije građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanje obveza iz ovih oblasti, priprema dokumentaciju za analitičke, informativne i druge materijale iz evidencija u okviru utvrđene metodologije, zaprima žalbe izjavljene na rješenja iz ovih oblasti i dostavalja ih na rješavanje, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završen pravni, ekonomski fakultet ili druga viša škola VŠS – VI stupanj,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike VŠS.

II

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
– diplomu o završenoj VŠS ( nostrificirana diploma ukoliko VŠS nije završena u BiH),
– ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
– ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa VŠS i
– uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci sa VŠS.

III

Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit za namještenike više školske spreme, a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 9 mjeseci za namještenike više školske spreme nakon stjecanja više školske spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i

Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Javni oglas za namještenika, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić

magistar kriminalistike