MUP HBŽ: JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika

Broj: 02-03-30-464/22
Dana, 17.01.2022. godine

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 4/07, 8/08 i 7/18), Povjerenstvo za izbor Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, o b j a v lj u j e

JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Kanton 10 i to u:
1. Početni čin „policajac“ – broj izvršitelja 45
2. Početni čin „mlađi inspektor“ – broj izvršitelja 5

I. OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA UPOŠLJAVANJE

Kandidat za upošljavanje u Upravu policije u početnom činu „policajac“ i početnom činu „mlađi inspektor“, moraju ispunjavati niže navedene opće i posebne uvjete, sukladno odredbama Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 i odredbama Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata.

Opći uvjeti:

• da je državljanin Bosne i Hercegovine,
• starosna dob između 18 i navršenih 27 godina za početni čin policajca i do navršenih 35 godina za početni čin mlađi inspektor, (na dan podnošenja prijave kandidata)
• najmanje IV stupanj školske spreme za početni čin policajac, a najmanje završeni prvi ciklus visokog obrazovanja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova po Bolonjskom sustavu školovanja ili najmanje VI stupanj školske spreme za čin mlađi inspektor,
• da nije otpušten iz institucija državne uprave, institucija sa javnim ovlastima na svim nivoima vlasti u BiH ili iz vojne službe u BiH kao rezultat stegovne mjere,
• da nije pokrenut kazneni postupak,
• da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo,
• da nije optužen od Međunarodnog kaznenog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
• da ispunjava uvjete u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti za rad.

Posebni uvjeti:
• da nema sigurnosnu smetnju sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka,
• da ima psiho-fizičke i zdravstvene sposobnosti potrebne za obavljanje poslova i zadaća policijskog službenika
• da ima položen vozački ispit „B“ kategorije.

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz uredno popunjenu i potpisanu prijavu, koja sadrži životopis, adresu i kontakt telefon, te čin u koji se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti niže navedene dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
• original izvod iz matične knjige rođenih – sa rokom važenja trajno,
• original uvjerenje o državljanstvu BiH i F BiH – ne starije od 6 mjeseci,
• ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj školskoj spremi IV stupnja za čin policajac ili drugi dokaz o završenoj školskoj spremi koji ne može biti stariji od godinu dana, a za čin mlađi inspektor ovjerenu presliku diplome o završenom prvom ciklusu visokog obrazovanja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ili ovjerenu presliku diplome o završenoj školskoj spremi najmanje VI stupnja odnosno drugi dokaz o završenoj školskoj spremi koji ne može biti stariji od godinu dana (svjedodžbe i diplome moraju biti nostrificirane ukoliko škola nije završena u BiH),
• ovjerenu presliku vozačke dozvole ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,
• ovjerenu izjavu da nije otpušten iz institucija državne uprave, institucija sa javnim ovlastima na svim nivoima vlasti u BiH ili iz vojne službe u BiH kao rezultat stegovne mjere i
• ovjerenu izjavu da nije optužen od Međunarodnog kaznenog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, u skladu sa odredbom članka 135. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10, ne podliježu općim uvjetima iz članka 46. stavak 1. točka b) Zakona, a kao dokaz kojim potvrđuju činjenicu da im je odbijena certifikacija dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i:

a) pismenu izjavu kojom dokazuju da im je UN/IPTF odbio certifikaciju i
b) primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

Navedene osobe ujedno su obvezne priložiti i dokaz o završenoj osnovnoj policijskoj obuci na koju su upućeni od strane Ministarstva unutarnji poslova Kantona 10.

Napomena:

Podatke o ispunjavanju općeg uvjeta koji se odnosi na činjenicu da kandidatu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kazneno djelo, Povjerenstvo će, po službenoj dužnosti, pribaviti posredstvom Uprave policije, samo za kandidate koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na liječnički pregled.

Samo kandidati koji su uspješno završili testiranja i koji su odabrani radi upućivanja na liječnički pregled, obvezni su dostaviti:
– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak.

Ispunjavanje općeg uvjeta u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti za rad, kao i posebnog uvjeta u pogledu postojanja propisane psiho-fizičke sposobnosti i zdravstvene sposobnosti potrebne za obavljanje poslova i zadaća policijskog službenika, utvrditi će se u postupku selekcije, od strane nadležne zdravstvene ustanove ili zdravstvene komisije, te kandidati nisu u obvezi dostavljati posebno liječničko uvjerenje.

Kandidati koji zadovolje na liječničkom pregledu podliježu sigurnosnim provjerama, sukladno Zakonu o zaštiti tajnih podataka.

III. VRSTE TESTOVA

Kandidati koji blagovremeno dostave uredne prijave na javni natječaj, te koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, imaju pravo pristupa testiranju, po niže navedenom redoslijedu:
• test općeg znanja, uključujući pismeni rad (esej),
• test tjelesne sposobnosti,
• intervju,
• drugi test koji Uprava policije smatra potrebnim ili opravdanim.

Test općeg znanja sadrži 30 pitanja iz sljedećih oblasti: Ustav BiH, Ustav F BiH, Ustav Kantona 10, Zakon o kaznenom postupku F BiH, Kazneni zakon F BiH, Zakon o prekršajima F BiH, Zakon o unutarnjim poslovima Kantona 10, Zakon o policijskim službenicima Kantona 10, Zakon o sigurnosti prometa na cestama Kantona 10 i Zakon o javnom redu i miru Kantona 10. Pismeni rad bodovat će se po kriterijima poznavanja pravopisa, izražavanju, urednosti, odgovorom na zadanu temu i kompoziciji teksta.

Test tjelesne sposobnosti provesti će se prema standardnim testovima tjelesne sposobnosti, koji čine sastavni dio Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata.

Intervju se obavlja sa svakim kandidatom pojedinačno, po principu postavljanja pitanja, komentiranja određenih pojava i događaja.

Pod drugim testom koji Uprava policije smatra potrebnim ili opravdanim smatraju se sljedeći testovi: Magont test, Koverta test i Taping test.

Spisak propisa sa brojevima službenih glasila u kojima su isti objavljeni, dostupni su na web stranici MUP-a: mup.k10.gov.ba.

Kandidat koji ne prođe jedan od testova isključuje se iz daljnjeg postupka odabira.

Kandidati imaju pravo na neometan pristup rezultatima svojih testova.

Nakon što od Povjerenstva zaprimi listu uspješnih kandidata, Policijski komesar će, sukladno članku 4. i 45. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10, izvršiti odabir kandidata radi upućivanja na liječnički pregled. Povjerenstvo će listu odabranih kandidata objaviti na oglasnoj ploči policijskog tijela.

Ukoliko se neki od kandidata ne podvrgne liječničkom pregledu ili na istome ne zadovolji, policijski komesar će na liječnički pregled uputiti sljedećeg kandidata, prema kriterijima iz članka 4. i članka 45. Zakona o policijskim službenicima Kantona 10.

Povjerenstvo za izbor na oglasnoj ploči policijskog tijela objavljuje konačnu listu kandidata koji se upućuju na osnovnu policijsku obuku.

IV. NAPOMENE ZA KANDIDATE

U cilju postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, osobna imena kandidata neće se objavljivati na web stranici MUP-a, te će se objava zakonom propisanih listi sa imenima kandidata vršiti isključivo putem oglasnih ploča u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i oglasnih ploča Policijskih uprava i Policijskih postaja izvan sjedišta Ministarstva.

Obavijesti o datumu, vremenu i mjestu testiranja, kao i sve druge vrste obavijesti koje su od značaja za natječajnu proceduru vršiti će se na web stranici: mup.k10.gov.ba.

U tijeku natječajnog postupka kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Policijskom odboru, sukladno odredbi članka 51. stavak (6) i odredbi članka 53. stavak (1) Zakona o policijskim službenicima Kantona 10.

Postojanje propisane psiho-fizičke sposobnosti i zdravstvene sposobnosti potrebne za obavljanje poslova i zadaća policijskog službenika, nadležna zdravstvena ustanova ili zdravstvena komisija utvrđuje sukladno Pravilniku o psiho-fizičkim i zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, a što uključuje i morfološki status (visina minimalno 170 cm za muškarce i 160 cm za žene, te težina minimalno 60 kg za muškarce i 50 kg za žene).

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Odabrani kandidati pohađaju osnovnu policijsku obuku kao kadeti. Međusobne obveze kadeta i policijskog tijela uređuju se posebnim ugovorom. Obuka polaznika za čin policajca traje ukupno osam (8) mjeseci, a za čin mlađi inspektor ukupno šest (6) mjeseci.

Po preuzimanju dužnosti policijski službenik je na probnom radu u trajanju od 12 mjeseci.

Uredno potpisanu prijavu na javni natječaj, sa traženom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, kandidati mogu predati osobno u pisarnici Ministarstva (svaki radni dan od 08.00 h do 16.00 h) ili preporučeno putem pošte, na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova Kanton 10
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića br. 9.,
80 101 Grad Livno
Sa naznakom: – Povjerenstvo za izbor –
„Prijava na javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije„
„NE OTVARATI„

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednje objave javnog natječaja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

POVJERENSTVO ZA IZBOR

MUP HBŽ