MUP HBŽ: Interni oglas za radno mjesto javnog namještenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
L I V N O

Broj: 02-01-30- 687 /21
Dana, 12.01.2021. godine

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Viši referent za obračun plaća u Odsjeku za financijske i računovodstvene poslove u Upravi za administraciju i potporu -1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova

vodi elektroničku evidenciju obrade osobnih dohodaka, dostavlja evidencijske liste sati po ustrojbenim jedinicama, vrši obračun osobnih dohodaka, dostavlja pojedinačne obračunske listove za djelatnike, surađuje sa ministarstvom financija, bankama, poreznom upravom, popunjava i dostavlja mjesečna i godišnja izvješća Zavodu za statistiku, popunjava M-4 obrazac, vodi poreznu karticu za djelatnike, popunjava obrazce za kredite, obavlja tiskanje i snimanje spiskova i ostalih obrazaca vezanih za obračun i isplatu plaća, usuglašava stanje sa bankama, dostavlja izvješća, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto

Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena ekonomska škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS,
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić