MUP HBŽ: Interni oglas za popunu upražnjenog mjesta namještenika

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedeno radno mjesto imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

1.Viši samostalni referent – administrator baza i održavanje informatičkog sustava u Odsjeku za informatičke poslove u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova: obavlja poslove administriranja i održavanja mreže i baze podataka, radi na instaliranju izmjena i dopuna sistemskog softvera, sudjeluje u instaliranju i testiranju projekata, radi na otklanjanju grešaka u programima, sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na računarima, prati i proučava primjenu određenih programa, organizira i obavlja poslove operatera na sustavu, analizira rad sustava, te uočava nepravilnosti u radu i obavještava nadležne djelatnike, analizira rad i predlaže mjere za racionalizaciju, analizira i otklanja zastoje na sustavu, sudjeluje u izradi i realizaciji planova stručnog educiranja iz područja informatike, organizira pravilno odvijanje radnih porcesa i njima pripadajućih aktivnosti, organizira i brine se za sigurnost i tajnost podataka, upravlja radom u mreži, posebnu pažnju posvećuje pravilnom radu sa bazom podataka, radi na održavanju svih uređaja i vodi računa o pravilnom napajanju uređaja električnom energijom, vrši instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme, otklanja kvarove i uzroke kvarova na informatičkoj opremi, vrši redoviti, periodični i izvanredni pregled informatičke opreme, prati stručnu literaturu, vodi propisane evidencije o izvršenim popravkama i utrošenim rezervnim dijelovima i materijalu, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završen informatički, drugi fakultet-smjer informatike ili PT prometa ili viša škola  VŠS-VI stupanj,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike VŠS.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– diplomu o završenoj VŠS,
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa VŠS,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa VŠS,
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova
Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Mario Lovrić
magistar kriminalistike