MUP HBŽ: INTERNI OGLAS: Stručni suradnik za informacijski sustav i baze podataka

Na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

INTERNI OGLAS
(cijeli oglas možete pogledati ovdje)

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto  Stručni suradnik za informacijski sustav i baze podataka u
Odsjeku za informatičke poslove u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: obavlja poslove administriranja WEB stranica, mreže i baze podataka; radi na instaliranju izmjena i dopuna sistemskog softvera; sudjeluje u instaliranju i testiranju projekta; radi na otklanjanju grešaka u programima; sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na računarima; prati i proučava primjenu određenih programa; organizira i obavlja poslove operatera na sustavu; analizira rad sustava, te uočava nepravilnosti u radu i obavještava nadležne djelatnike; analizira rad i predlaže mjere za racionalizaciju; analizira i otklanja zastoje na sustavu; sudjeluje u izradi i realizaciji planova stručnog educiranja iz područja informatike; organizira pravilno odvijanje radnih procesa i njima pripadajućih aktivnosti; organizira i brine za sigurnost i tajnost podataka; upravlja radom u mreži, posebnu pažnju posvećuje pravilnom radu sa bazom podataka; radi na održavanju svih uređaja i vodi računa o pravilnom napajanju uređaja električnom energijom; vrši instaliranje, testiranje i održavanje računalne opreme; otklanja kvarove i uzroke kvarova na informatičkoj opremi; vrši redoviti periodični i izvanredni pregled informatičke opreme; prati stručnu literaturu; vodi propisane evidencije o izvršenim popravkama i utrošenim rezervnim dijelovima i materijalu; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja.

4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za interni oglas; 8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ilik oje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godinez atvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,č ovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu