MUP HBŽ-a: Interni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na temelju članka 85. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine i broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Pravo prijavljivanja na interni oglas na niže navedena radna mjesta imaju namještenici iz tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

1.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava – administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

3.Viši referent za izdavanje osobnih isprava-administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

4. Viši referent za kaznenu evidenciju u Odsjeku kriminalističe policije Policijske uprave Tomislavgrad- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme i

5.Viši referent-vezist u Policijskoj postaji Drvar – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3, :

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, pimitak i otpust iz državljanstva BiH, promjenu osobnog imena, ispravke pogrešno upisanih podataka u matične knjige, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Opis poslova za radno mjesto za radno mjesto pod rednim brojem 4:
vodi kaznenu, operativnu, prekršajnu, MOS i druge evidencije, vrši ažuriranje tih evidencija, vrši izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija , dostavlja potrebite podatke za statističa izvješća, dostavljene podatke obrađuje na računaru, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10:


– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.
obavlja poslove operatera na sustavima veza, vrši šifriranje, primanje i predaju brzojavki , vodi evidencije o primljenim i predanim brzojavkama, opslužuje sve stacionarne i mobilne uređaje, obavlja uspostavljanje veza na centrali, sudjeluje u održavanja sredstava veze, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5.: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena elektrotehnička, druga tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– svjedodžbu/diplomu o završenoj SSS,
– potvrdu/ uvjerenje o radnom iskustvu u struci sa SSS,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS,
– potvrdu/uvjerenje da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika u tijelu državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Interni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči i WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 i ostaje otvoren 8 dana od dana objave na WEB stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 9. s napomenom «prijava na Interni oglas- ne otvarati».

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

Darinko Mihaljević

MUPK10