MUP HBŽ: Obavijest o liječničkom pregledu za nova tri kandidata

Na temelju članka 53.stavak (4) Zakona o policijskim službenicima Kantona 10 (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 4/07, 8/08 i 7/18) Uprava policije, Načelnik sektora uniformirane policije, o b j a v lj u j e

O B A V I J E S T

Za kandidate koji se nalaze na Listi uspješnih kandidata sa brojem osvojenih bodova na svakom testu i ukupnim brojem bodova broj: 02-03-30-464-266/22 od 29.06.2022. godine da će se liječnički pregled za kandidate pod rednim brojem 48, 50 i 51 obaviti;

– dana 28. srpnja 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 08,00 sati u Poliklinici “VITALIS” u Mostaru, ulica Vukovarska b.b.

Kandidati sa gore navedenim rednim brojevima (48,50 i 51) obvezni su doći u Polikliniku “VITALIS” 30 (trideset) minuta prije zakazanog liječničkog pregleda (kandidat sami snose troškove putovanja, a troškove liječničkog pregleda idu na teret MUP-a K-10.)

Kandidati će od strane ovlaštenog uposlenika Poliklinke dobit daljnje upute o provođenju liječničkog pregleda.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provoditi će se prema odredbama Pravilnika o psiho-fizičkim I zdravstvanim uvjetima koje moraju ispunjavati policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Sukladno odredbama članka 5. Pravilnika kandidati koji su upućeni na liječnički pregled dužni su donijeti i predočiti medicinsku dokumentaciju o liječenju koju posjeduje.

Ako se neki od kandidata ne podvrgne liječničkom pregledu ili na istom ne zadovolji policjski komesar će na liječnički pregled uputiti slijedećeg kandidata prema kriterijima iz članka 4. i 45. Zakona.

Napomena;

Obavještavaju se kandidati da su sa sobom dužni ponijeti osobnu iskaznicu i doći natašte.

Sukladno Javnom natječaju kandidati su dužni dostaviti i

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak do dana 27. srpnja 2022. godine. Navedeno uvjerenje kandidati mogu dostaviti osobno u vremenu od 12 do 14 sati u prostorijama MUP-a K 10 u Livnu ured 39. (drugi kat).

NAČELNIK SEKTORA UNIFORMIRANE POLICIJE

Glavni inspektor

Ante Stanić