Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ zapošljava tajnika

Na osnovu čl. 34., a u vezi sa čl. 44. st. 5. i na osnovu čl. 105. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj 1/14 i 5/16), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije
Radno mjesto:
– Tajnik ministarstva, na mandat od 5 godina – 1 (jedan) izvrštelj,
Opis poslova: obavlja poslove koji su od značaja za unutarnje ustrojstvo i rad ministarstva i to:
koordinira i usmjerava rad svim temeljnim ustrojbenim jedinicama ministarstva s ciljem realiziranja
poslova koju su utvrđeni u programu rada ministarstva; prati izvršenje programa rada ministarstva i
odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlašten; osigurava
izvršenje poslova po nalogu ministra; upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih
poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; pomaže
ministru u rukovođenju ministarstvom; surađuje između tijela i drugih tijela državne službe i pravnih
osoba; ostvaruje svoje poslove u dogovoru s pomoćnicima temeljnih ustrojbenih jedinica u
ministarstvu; vodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak i rješava najsloženije upravne
stvari; izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obveznih i
dužničko-vjerovničkih odnosa u upravnome postupku, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata;
izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata, normativno-tehničku
obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; daje stručna mišljenja o
prednacrtima ustavnih amandmana, o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa
i općih akata i o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima sporazuma, ugovora i drugih akata s aspekta
njihove usklađenosti sa županijskimi federalnim ustavom i pravnim sustavom; obavlja i druge
poslove i zadatke koje mu odredi ministar; neposredno odgovara ministru.
Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII.
stupnja stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava studiranja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu otpušteni iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna
mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog mjesta za koje se
prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave za konkurs;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su
osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema
domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala,
javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom
sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete:
– VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa
240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni
fakultet-pravni smjer,
– najmanje šest (6) godina radnog iskustva u struci.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći
na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
NAPOMENE ZA KANDIDATE
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg
znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju
se od polaganja ispita općeg znanja. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji
imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od
polaganja stručnog upravnog ispita.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Imena kandidata se ne objavljuju.
Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete navedene
u tekstu javnog natječaja.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje
ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i /ili stručnog ispita, smatra se da je odustao
od sudjelovanja u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja,
dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta natječaja.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na
web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BIH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića br. 2.
80101 Livno
sa naznakom
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ sa pozivom na broj: 05-30-8-
334/20“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave