Livno: Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2020. godini. Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2020. godinu. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Livno(„Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna(„Službeni glasnik Grada  Livna,  broj: 2/18) i članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu raspodjele sredstava za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja(„Sl. glasnik Grada Livna“, broj: 3/18), Gradonačelnik objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za potporu projektima iz oblasti

javnog informiranja (medija) u 2020. godini

I  Predmet poziva

             Pozivaju se subjekti iz oblasti javnog informiranja (medija)[1] za prijavu projekata iz oblasti javnog informiranja, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2020. godinu, ekonomski kod 614311 – „Potpore za medije“.

II  Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu

            Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini i imaju sjedište na području grada Livna, i čiji će se projekti realizirati u interesu građana grada Livna.

III  Projektne ideje

            Financijska potpora namijenjena je poticanju medijskih programskih sadržaja na lokalnoj razini koji su od javnog interesa, a odnose se na:

 • ostvarivanje prava na javno informiranje i obaviještenost svih građana grada Livna,
 • poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
 • razvitak obrazovanja, znanosti i umjetnosti,
 • zaštitu prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,
 • čuvanje povijesnog i kulturnog naslijeđa
 • informiranje osoba s posebnim potrebama,
 • ostvarivanje ljudskih prava građana, te promicanje tolerancije i kulture dijaloga.

            Prijedlozi projekata trebaju sadržavati projektne aktivnosti, ciljne skupine, dinamiku realizacije (početak, trajanje i faze realizacije), financijsku konstrukciju projekta, te opis izvodljivosti i održivosti projekta.

           IV  Sadržaj potrebne dokumentacije

           Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 • rješenje o registraciji/preregistraciji,
 • potvrdu o poreznoj registraciji – identifikacijski broj,
 • broj transakcijskog računa,
 • detaljan opis projekta koji će sadržavati projektne aktivnosti, ciljne skupine, dinamiku realizacije( početak, trajanje i faze realizacije), financijsku konstrukciju projekta, te opis izvodljivosti i održivosti projekta,
 • kratak prikaz realiziranih projekata u 2019. godini,
 • financijsko izvješće o utrošku proračunskih sredstava za odobrene projekte u 2019.godini (samo korisnici),
 • potvrdu o izmirenim poreznim obvezama za 2019. godinu.

            Tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenim preslikama.

           V   Vrednovanje projekata

          Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv obavit će posebno Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik sukladno kriterijima iz Pravilnika o uvjetima i načinu raspodjele sredstava za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja u roku od 30 dana od dana od dana isteka roka za prijavu na javni poziv. Povjerenstvo razmatra prijave prema redoslijedu podnošenja, cijeni ispunjenost uvjeta, te izvješće o ocjeni i prijedlog raspodjele sredstava dostavlja Gradonačelniku koji odlučuje o korisnicima proračunskih sredstava za potporu medijima.

           VI   Mjesto, način i rok za podnošenja prijava

             Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Grada Livna ili na web stranici www.livno.ba.

            Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu:

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za izbor projekata iz oblasti javnog informiranja, s obveznom napomenom: „Za javni poziv – za potporu projektima iz  oblasti javnog informiranja (medija) u 2020.godini- Ne otvarati“

putem prijemne kancelarije Grada Livna( šalter sala) ili poštom preporučeno.

            Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Grada Livna. Javni poziv objavit će se  na službenoj web stranici Grada Livna i lokalnim radio postajama.

            Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u  razmatranje.

Korisnici sredstava obvezni su Gradonačelniku dostaviti izvješće o realizaciji projekta(narativni dio) s financijskim izvješćem o utrošku proračunskih sredstava s pregledom svih stvorenih troškova u svezi realizacije projekta, i s preslikama računa i drugih isprava na temelju kojih su izvršena plaćanja, a sve u roku od 30 dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do 31.ožujka naredne godine. U protivnom, neće imati pravo na dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                   Luka Čelan dipl. iur.  

Obrazac za prijavu projekata za medije se može pronaći na službenoj stranici Grada Livna.