Livno: Javni poziv za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za privremeno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna. Pismene ponude s potrebnim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 3. lipnja 2020. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna (Centar za pružanje usluga građanima) s naznakom: „ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“.

Otvaranje ponuda obavit će se 5. lipnja 2020. godine u sati 9 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Grada Livna.

Više pročitajte na službenoj stranici Grada Livna.