“Lara Natural” podnijela kaznene prijave zbog opstrukcija


Društvo „Lara Natural“ d.o.o. sa sjedištem u Livnu, ul. Gabrijela Jurkića bb, preko zakonskog zastupnika – direktora Josipa Sužnja, je već obavijestilo javnost da su županijski inspektori nezakonito obustavili izvođenja radova na istražnom polju na lokalitetu “Krivić” koji su ovom društvu odobreni po osnovu pravomoćnog i izvršnog rješenja broj 05-01-18-151-06 od 26.08.2019. godine, a radi provođenja “detaljnog hidrogeološkog istraživanja mineralne sirovine podzemne vode na istražnom prostoru “Krivići” općina Livno“.

Nakon što smo, po dobijanju presude Kantonalnog suda u Livnu o čijem donošenju smo već obavijestili javnost, smatrali da je sada slučaj riješen, te angažirali lokalno privredno društvo radi ravnanja terena ( neophodnog za postavljanje mašina radi provođenje radova bušenja ) obaviješteni smo da je na teren izašao Kantonalni šumarski inspektor Milenko Kevac u prisustvu policije, te usmeno ponovno zabranio izvođenje radova.. te zabranu konstatirao na Zapisnik broj 024155 od 24.11.2020. godine Na inzistiranje našeg odvjetnika g-dina Slavena Jukića, da šumarski inspektor donese rješenje sa pravnom poukom, isti je pred djelatnicima policije izjavao da nema namjeru donositi bilo kakvo novo rješenje u pisanoj formi, te da još uvijek važi zabrana koja je ranije izrečena a koja je poništena na sudu.


U tom zapisniku spomenuti šumarski inspektor navodi, citiram: « Zabranjuje se dalja aktivnost na izgradnji (nečitko) puta do reguliranja odobrenja od nadležnog Ministarstva poljopprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ za prenamjenu šume. Imajući u vidu da prvobitno rješenje kojim se zabranjuje dalja aktivnost na gradnji pristupnog puta nije stavljena van snage nije mi jasno na osnovu čega je ŠGD «Hercegbosanske šume « d.o.o. Kupres odobrilo neometan prolazak i otključavanje rampe». O kakvom nezakonitom radu, koji proizilazi i iz nestručnosti šumarskog inspektora Kevca, se konkretno radi, proizlazi i iz njegove konstatacije na Zapisnik broj 024162 od 30.11.2011. godine u kojem konstatira: « – na osnovu svega što sam vidio i doznao, moje mišljenje je da ovdje neko zakuvava više nego što jeste. Još ni do danas mi niko nije pokazao rješenje o prenamjeni zemljišta od nadležnog Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva. Na tom Zapisniku konstatira netočnu činjenicu a naime da je izvođač radova društvo «Roco Commerce» d.o.o samo prekinulo izvođenje radova, nakon saznanja o sporu oko dozvola, iako je u zapisniku od 24.11.2020. konstatirao da je tom poduzeću on kao inspektor izrekao zabranu obavljanja daljnjih aktovnosti.

Iz navedenog je jasno, da se poslužimo riječnikom šumarskog inspektora, ko ovdje «zakuvava», i ko, makar i po cijenu izvršenja krivičnih djela, ne poštujući čak ni osnovne zakonske obaveze u pogledu obaveze da donese rješenje o zabrani izvođenja radova sa uputom o pravnom lijeku protiv tog rješenja, provodi bezakonje želeći time da pokaže kako njemu nitko ništa ne može i kako, u zajdnici sa VD Ministrom Ivicom Brešićem, može da radi šta god hoće.


Dakle, provođenje radova je ponovno zabranjeno primjenom sile, bez bilo kakvog zakonskog uporišta, bez donošenja upravnog akta kojim se zabranjuje izvođenje radova, bez upute i mogućnosti korištenja pravnog lijeka, te uprkos presudi Kantonalnog suda iz koje na nesumnjiv način proizlazi da je istražni radovi izvode na poljoprivrednom zemljištu – pašnjak u odnosu na koje šumarski inspektor nema nikakvu nadležnost.


Posebno napominjemo da smo u međuvremnu primili i dopis kantonalnog Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, iz kojeg jasno proizlazi da iza svih tih nezakonitih postupanja stoji upravo to ministarstvo, te da se osnov te samovolje zapravo nalazi u pokušaju da se od društva «LARA NATURAL» d.o.o. na ovaj način «iznudi» novac koji društvo uopće nije dužno platiti. U dopisu Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva broj 08-06-22-247/19 od 23. studenog 2020. godine stoji da smo dužni podnijeti zahtjev za prenamjenu zemljišta i to iz šumskog u građevinsko zemljište te da smo «dužni podnijeti zahtjev tom Ministarstvu radi izdavanja potrebne saglasnosti sukladno članku 59. st. 4. i 5. Zakona o šumama HBŽ ( Kanton 10 ). Taj dopis je upućen dan nakon što je kantonalni inspektor usmeno zabranio izvođenje bilo kakvih radova pa je jasno da se radi o koordiniranom djelovanju ova dva organa.
Tvrdnja da se prije izvođenja istražnih radova mora izvršiti «prenamjena šumskog u građevinsko zemljište» je potpuno bez zakonskog osnova. Uvjeti koje je potrebno ispuniti prije provođenja istražnih radova su propisani u Zakonu o geološkim istraživanjima (NN HBŽ br. 12/01 ), gdje se u čl. 34. propisuje da se uz zahtjev za odobrenje istražnih radova prilaže:
Izvod iz sudskog registra odnosno izvod iz registra radnji iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran za istraživanje mineralnih sirovina;
Urbanističku suglasnost i prostorni plan općine iz kojeg je vidljivo da je površina planirana za istraživanje slobodna za rudarske i industrijske svrhe;
Program odnosno projekt istražnih radova koji treba biti sačinjen sukladno Pravilniku o sadržaju programa projekata i elaborata o geološkim istraživanjima.
Iz navedenoga se vidi da zakonom nije propisano da se prije provođenja istražnih radova mora izvršiti prenamjena zemljišta ( iz šumskog u građevinsko ) te pribaviti potrebna odobrenja i platiti naknade.
Drugo, zemllište na kojem se trebaju provoditi istražni radovi uopće nije šumsko zemljište.
Naime, iz izvoda iz zemljišnih knjiga broj 574 NP_Grgurići od 19.09.2019. godine nesumnjivo proizilazi da je k.č. broj 2546, koja se nalazi u obuhvatu koncesijskih prava investitora Lara Natural d.o.o. I na kojoj se po odobrenju trebaju vršiti istraživački radovi je po kulturi pašnjak. Prema odredbi iz čl. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ ( NN HBĆ br. 2/10) poljoprivredno zemljište, u smislu ovoga zakona, je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju: oranice (njive), vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici, močvare i drugo zemljište koje bi se po svojim prirodnim i ekonomskim osobinama najbolje moglo koristiti za poljoprivrednu proizvodnju. Prema odredbi iz čl. 58. st. 1. istog zakona pašnjacima u državnom vlasništvu upravljaju općine.
Dakle, šumarski inspektor, koji je nadležan da kontrolira šume i šumsko zemljište, a nije nadležan da kontrolira poljoprivredno zemljište, usmeno zabranjuje izvođenje istražnih radova na poljoprivrednom zemljištu, za koje nije nadležan. Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva broj u dopisu 08-06-22-247/19 od 23. studenog 2020. godine traži da se obratimo tom Ministarstvu radi davanja potrebne saglasnosti ze pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko, a Općinski sud u Livnu izdaje javnu ispravu ( izvod iz zemljišnih knjiga je javna isprava koja dokazuje istinitost sadržaja ) iz koje proizlazi da je k.č. broj 2546 poljoprivredno zemljište, dakle pašnjak, tako da se investitor nalazi u potpuno pravnoj nesigurnosti uzrokovanoj bezakonjem i samovoljom bez presedana.
Protiv odgovornih osoba koje zlouporabama svog službenog položaja na gore opisani način pokušavaju opstruirati realizaciju ovog projekta, ministra u tehničkom mandatu Ivice Brešić i nenadležnih inspektora Uprave za inspekcijske poslove Pere Cikojević i Milenka Kevac, Kantonalnom tužiteljstvu Kantona 10 su podnesene kaznene prijave.
O opstrukcijama ovog projekta koje poduzimaju službene osobe kojima je dužnost da provode, a ne kako sud navodi (grubo krše odredbe zakona koje primjenjuju), ministra u Vladi HBŽ-a, koji u odnosu na odobrene istražne radnje nema nikakvu nadležnost a uporno, prema prethodnim dogovorima i bez pravnih osnova podnosi prijave nenadležnim inspektorima uprave za inspekcijske poslove, obavješteni su nadležno Ministarstvo gospodarstva HBŽ-a, Vlada HBŽ-a, Njemačka Ambasada u Bosni i Hercegovini, Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog Sabora, Konzulat Republike Hrvatske u Livnu, te Njemačka gospodarska komora BWA ispred koje je javno održana i prezentacija ovog projekta kojoj su prisustvovali svi načelnici općina u HBŽ-a, kao i premijer Vlade HBŽ-a, te brojni gospodarstvenici iz HBŽ-a.


U priopćenju za javnost od dana 19.11.2020.g. smo opširno obrazložili i naveli da je nadležni organ uprave Ministarstvo gospodarstva HBŽ-a, donijelo rješenje kojim su koncesionaru odobrena detaljna geološka istraživanja, sukladno Zakonu o geološkom istraživanju i priloženoj dokumentaciji investitora, da je Općina Livno dala suglasnost na dodjelu koncesije, te nadležna služba Općine Livno izdala Lokacijsku dozvolu za geološka istraživanja na k.č.2546 K.O. Grgurići, pa ovim dopisom još jednom javno skrećemo pozornost i obavještavamo javnost da odredbe zakona po kojima se vrše istražne radnje, javne isprave koji dokazuju sadržaj iste, sudske odluke u kojima se navodi grubo kršenje zakonskih odredbi, postaju samo obično slovo na papiru, jer za opstrukcije ovog projekta, a prema načinu na koji se to do danas čini, vrijede i koriste se neka druga pravila, samovolja, bezobzirnost i bahatost.
Društvo Lara Natural d.o.o. i ovim priopćenjem obavještava javnost da neće podleći nikakvim ucjenama, da ponovno nastavlja svoje aktivnosti izvršavajući pravomoćnim i izvršnim rješenjem odobrene istražne radnje u cilju pronalaska mineralne sirovine, a da će zbog nepoštivanja i neprovođenja sudskih odluka protiv svih spomenutih službenih osoba podnijeti nove kaznene prijave o čemu ćemo svakako obavijestiti javnost. Ove aktivnosti smatramo svojom obavezom prema društvu, kako bi barem pokušali spriječiti da se navedena službena lica na isti nezakonit način ophode prema drugim potencijalnim investitorima kojima sve ovo što mi prolazimo djeluje obeshrabrujuće i destimulativno u pogledu bilo kakvog investiranja u HBŽ. Zakonito postupanje nadležnih je uvjet sine qua non za svakog investitora, pa se ono mora u startu, iz korijena, ukloniti i svima obznaniti da je takvo ponašanje, pored kriminalne konotacije, nadasve štetno i pogubno po društvo u cjelini.

Priopćenje Lara Natural d.o.o.
Josip Sužanj