Home > Livno > Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2023. godini

Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja (medija) u 2023. godini

Na temelju članka 38. Statuta Općine Livno(„Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene Statutarne odluke Grada Livna(„Službeni glasnik Grada  Livna,  broj: 2/18) i članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu raspodjele sredstava za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja(„Sl. glasnik Grada Livna“, broj: 3/18), Gradonačelnik objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za potporu projektima iz oblasti

javnog informiranja (medija) u 2023. godini

Kompletan tekst Javnog poziva i prijavni obrazac nalaze se u privitku.